HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
Trụ sở chính tại Hà Nội

KHỐI TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 3
Email: flb@fpts.com.vn

PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 1
Email: fcs@fpts.com.vn

PHÒNG LƯU KÝ VÀ QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 4
Fax: 024 3773 9057

PHÒNG KẾ TOÁN GIAO DỊCH
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 2

PHÒNG TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 4504/4510/4507
Email: fcf@fpts.com.vn

PHÒNG NHÂN SỰ
Điện thoại: 19006446, số máy lẻ: 6103
Email: bannhansu@fpts.com.vn

PHÒNG GIAO DỊCH HÀN THUYÊN
Tầng 2, số 21 Hàn Thuyên, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024 3933 6668.