Hỗ trợ khách hàng

Danh sách tài khoản môi giới Chứng khoán Phái sinh

TT

Tên đơn vị

thụ hưởng

Số tài khoản

Ngân hàng

Nội dung

Tại Hà Nội

1

Công ty Cổ phần
Chứng khoán FPT

148001536551

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long

Nop tien vao TK CKPS 
058CxxxxxxF 
cua Nguyen Van A

2

12210001657683

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam
- Chi nhánh Hà Thành

3

66666666387

Ngân hàng TMCP Tiên phong -Chi nhánh Hà Nội

Tại Hồ Chí Minh

1

Công ty Cổ phần
Chứng khoán FPT
- Chi nhánh TP.HCM

31010002232862

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam
-CN TP.HCM

Nop tien vao TK CKPS 
058CxxxxxxF 
cua Nguyen Van A

2

00006888978

Ngân hàng TMCP Tiên phong-CN TP HCM

Tại Đà Nẵng

1

Công ty Cổ phần
Chứng khoán FPT
 - CN Đà Nẵng

56110001117054

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam
-CN Đà Nẵng

Nop tien vao TK CKPS 
058CxxxxxxF 
cua Nguyen Van A

2

66667979226

Ngân hàng TMCP Tiên phong-CN Đà Nẵng