HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Dịch vụ Sức mua trong ngày (SMTN) là dịch vụ bổ sung dành cho Khách hàng đang sử dụng Ký quỹ theo sức mua (EzMarginPro) giúp tối ưu sức mua trong giao dịch lướt sóng ngắn hạn trong phiên. Khách hàng có thể dễ dàng đăng ký/hủy trực tuyến thông qua phân hệ EzTrade hoặc EzMobileTrading. Các thay đổi được thực hiện sẽ có hiệu lực trong phiên giao dịch tiếp theo.

Khái niệm và đặc điểm của Dịch vụ Sức mua trong ngày:

- Dịch vụ SMTN là một dịch vụ tùy chọn trong phân hệ giao dịch ký quỹ theo sức mua (EzMargin Pro) của FPTS, theo đó tại đầu mỗi phiên giao dịch, sức mua trên tài khoản của Khách hàng được tăng thêm trên cơ sở tính Tỷ lệ sức mua (TLsm) đối với mọi mã chứng khoán ký quỹ ở mức cao nhất theo quy định hiện hành của cơ quan quản lý (hiện tại đang là 50%). Sức mua tăng thêm chỉ có hiệu lực đến hết phiên giao dịch.

- Phần sức mua bẩy từ chứng khoán Trong ngày chỉ được áp dụng với các Giao dịch mua chứng khoán, không áp dụng với các Giao dịch khác như Rút/chuyển tiền, thực hiện quyền…

- Sau khi hết phiên giao dịch, Tỷ lệ vay (R) đối với tài khoản của Khách hàng được tính theo Tỷ lệ sức mua (TLsm) thông thường của từng mã chứng khoán ký quỹ.

- Công thức tính Sức mua trong ngày:

Sức mua trong ngày = Sức mua bẩy từ chứng khoán Max  –  Sức mua bẩy từ chứng khoán thông thường

Trong đó:

  • Sức mua bẩy từ chứng khoán Max = Σ (Số lượng chứng khoán x Giá CV x TLsm trong ngày)
  • Số lượng chứng khoán = Số lượng chứng khoán thông thường tối đa tính sức mua + Số lượng chứng khoán quyền chờ về tối đa tính sức mua
  • Giá CV = Min (giá thị trường, giá tối đa cho vay)
  • TLsm trong ngày là Tỷ lệ vay ở mức cao nhất theo quy định của FPTS

- Cập nhật số Sức mua trong ngày

Tại thời điểm hệ thống mở cửa thị trường cho phiên giao dịch (thông thường vào lúc 19h00 ngày giao dịch liền trước), số Sức mua trong ngày sẽ được tính toán dựa theo danh mục tại thời điểm đó và cộng vào Sức mua cơ sở của tài khoản để Khách hàng có thể sử dụng cho phiên tiếp theo

  • Lưu ý: Số Sức mua trong ngày chỉ được cập nhật cho tài khoản ở trạng thái An toàn vào thời điểm cập nhật.
  • Tỷ lệ ký quỹ cao nhất áp dụng cho cả chứng khoán Quyền chờ về trong tài khoản tại thời điểm cập nhật.

- Sau khi kết thúc thời gian giao dịch trong ngày, số Sức mua trong ngày sẽ được cập nhật = 0, Tỷ lệ R của tài khoản sẽ được tính toán theo đúng tỷ lệ vay trong danh mục.

Ví dụ:

Tại thời điểm cuối ngày T: Danh mục của Khách hàng như sau:

Mã CK

CK thường

Quyền chờ về

Giá TT

TLsm (%)

TLsm quyền

Sức mua bẩy CK

ACB

2.000

0

20.000

50

35

20.000.000

HDM

5.000

0

30.000

0

0

0

OCB

10.000

5.000

15.000

40

28

81.000.000

TCH

5.000

0

10.000

20

14

10.000.000

Tổng

111.000.000

- Nếu Khách hàng đăng ký dịch vụ Sức mua trong ngày: Tỷ lệ tính sức mua của khách hàng sẽ là tỷ lệ ở mức cao nhất theo quy định của FPTS (hiện tại là 50%) với các mã chứng khoán đang được cho vay

Khi đó, sức mua bẩy từ chứng khoán của các mã ACB, OCB, TCH sẽ được tính theo tỷ lệ là 50% (bao gồm cả phần chứng khoán thường và quyền chờ về). Cụ thể như sau:

Mã CK

CK thường

Quyền chờ về

Giá TT

TLsm trong ngày  (%)

Sức mua bẩy CK (sau cập nhật)

Chênh lệch sức mua

ACB

2.000

0

20.000

50

20.000.000

0

HDM

5.000

0

30.000

0

0

0

OCB

10.000

5,000

15.000

50

112.500.000

31.500.000

TCH

5.000

0

10.000

50

25.000.000

15.000.000

Tổng

157.500.000

46.500.000

- Sức mua bẩy từ chứng khoán của khách hàng sẽ là được tăng thêm 46.500.000  → Đây chính là phần Sức mua trong ngày của khách hàng.

  • SMTN được tăng thêm vào Sức mua bẩy từ chứng khoán và chỉ được cập nhật một lần vào thời điểm hệ thống mở cửa thị trường cho phiên giao dịch tiếp theo.
  • SMTN chỉ được dùng để mua chứng khoán (không được rút/chuyển tiền). Lưu ý: các mã đặt mua sẽ vẫn chỉ được tính theo tỷ lệ vay thông thường
  • Trường hợp tài khoản đang có sức mua cơ sở âm: khi tăng SMTN sẽ bị bù trừ bớt cho phần âm của sức mua cơ sở  khách hàng sử dụng được ít hơn phần SMTN đã được tăng.

Chi tiết Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ Sức mua trong ngày (SMTN), vui lòng xem tại đây.