HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng
1
Tra cứu Giao dịch/Lãi lỗ vị thế trong ngày

Trên màn hình Lệnh dọc, Khách hàng có thể tra cứu thông tin: Các vị thế đã mở, lệnh chờ khớp, lãi lỗ vị thế trong phiên, lệnh đã khớp,…

2
Tra cứu Lịch sử Giao dịch

Khách hàng chọn Tab “Lịch sử giao dịch” để tra cứu Lệnh trong ngày, Lịch sử đặt lệnh và Lịch sử khớp lệnh.

 

3
Tra cứu lịch sử chuyển tiền

Khách hàng chọn Tab “Chuyển tiền”, nhấn “Lịch sử chuyển tiền” để tra cứu thông tin.

4
Quản lý tài khoản

Khách hàng chọn Tab “Quản lý Tài khoản” để tra cứu Chi tiết tài khoản, báo cáo Lãi lỗ và xem sao kê chi tiết.