HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Quy định Giao dịch Chứng quyền có bảo đảm (CW) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX)

Giờ giao dịch

Khớp lệnh định kỳ mở cửa

09h00 - 09h15

Khớp lệnh liên tục phiên sáng

09h15 - 11h30

Khớp lệnh liên tục phiên chiều

13h00 - 14h30

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

14h30 - 14h45

Thỏa thuận

09h00 - 15h00

Loại lệnh áp dụng

ATO, LO, MP, ATC

Chứng khoán cơ sở

Cổ phiếu

Tổ chức phát hành

Công ty chứng khoán

Loại chứng quyền

Chứng quyền mua

Đơn vị giao dịch

10 CW

Bước giá CW

10 đồng cho tất cả các mức giá

Cách xác định giá trần/sàn

Giá trần/sàn trong ngày giao dịch đầu tiên và ngày giao dịch thông thường của chứng quyền mua dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu được xác định như sau:

- Giá trần = Giá tham chiếu chứng quyền + (giá trần của cổ phiếu cơ sở - Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở) x 1/Tỷ lệ chuyển đổi

- Giá sàn = Giá tham chiếu chứng quyền - (giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở - Giá sàn của cổ phiếu cơ sở) x 1/Tỷ lệ chuyển đổi

- Trường hợp giá sàn của chứng quyền nhỏ hơn hoặc bằng không (0), giá sàn sẽ là đơn vị yết giá nhỏ nhất bằng 10 đồng.

Cách xác định giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên

Đối với chứng quyền mua dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên được xác định như sau:

- Giá tham chiếu của chứng quyền mua = Giá phát hành của chứng quyền x (Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở vào ngày giao dịch đầu tiên của chứng quyền/Giá tham chiếu của cổ phiếu cơ sở tại ngày thông báo phát hành chứng quyền) x (Tỷ lệ chuyển đổi tại ngày thông báo phát hành chứng quyền/Tỷ lệ chuyển đổi tại ngày giao dịch đầu tiên)

Phương thức giao dịch

Khớp lệnh và thỏa thuận

(Không được giao dịch thỏa thuận trong ngày giao dịch đầu tiên)

Hủy lệnh

- Chỉ có hiệu lực với lệnh chưa thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa thực hiện.

- Không được hủy lệnh trong phiên khớp lệnh định kỳ

Ngày giao dịch cuối cùng

Là ngày giao dịch trước hai (02) ngày so với ngày đáo hạn của chứng quyền có bảo đảm. Các trường hợp chứng quyền bị hủy niêm yết (không bao gồm chứng quyền đáo hạn), ngày giao dịch cuối cùng của chứng quyền là ngày giao dịch liền trước ngày hủy niêm yết chứng quyền có hiệu lực.

Ngày đáo hạn

Là ngày cuối cùng mà người sở hữu chứng quyền được thực hiện chứng quyền

Giá thanh toán

Là mức giá được Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM tính toán và công bố vào ngày đáo hạn của chứng quyền. Đối với chứng quyền dựa trên chứng khoán cơ sở là cổ phiếu và thực hiện theo kiểu Châu Âu, giá thanh toán chứng quyền khi thực hiện quyền là bình quân giá đóng cửa của chứng khoán cơ sở trong năm (05) ngày giao dịch liền trước ngày đáo hạn, không bao gồm ngày đáo hạn

Phương thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền. Theo đó, người sở hữu chứng quyền sẽ nhận được khoảng tiền chênh lệch khi giá thanh toán của chứng khoán cơ sở cao hơn giá thực hiện.

Về thuế TNCN

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ chứng quyền có bảo đảm (CW) sẽ có hai trường hợp được quy định như sau:

- Trong trường hợp Nhà đầu tư bán CW trên sàn, thuế TNCN được tính như sau: giá CW*số lượng CW*0,1%

- Trong trường hợp Nhà đầu tư nắm giữ CW đến ngày đáo hạn và CW ở trạng thái có lãi (Giá thanh toán > Giá thực hiện), khi đó thuế TNCN được tính như sau:

Giá thanh toán cổ phiếu cơ sở*(số lượng CW/ tỷ lệ chuyển đổi)*0,1%

Một số quy định khác

- Công ty chứng khoán không được cho nhà đầu tư thực hiện giao dịch ký quỹ đối với chứng quyền

- Tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở không được đầu tư, giao dịch chứng quyền dựa trên chứng khoán của tổ chức đó

- Nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu chứng quyền

- Quỹ đại chúng chỉ được đầu tư vào chứng quyền nhằm mục tiêu phòng ngừa rủi ro

Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM năm 2018 xem tại đây 

Quyết định số 72/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm xem tại đây

Thông báo số 1468/BTC-CST của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với giao dịch chứng quyền có bảo đảm xem tại đây

Thông tư Hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm số 107/2016/TT-BTC năm 2016 của Bộ Tài chính xem tại đây