HOTLINE : 1900 6446

Hỗ trợ khách hàng

Thực hiện giao dịch trực tuyến

Quý khách đăng nhập vào tài khoản: https://eztrade.fpts.com.vn

Sau đó thực hiện giao dịch chuyển tiền tại 01 trong 02 màn hình: giao dịch chứng khoán cơ sở hoặc giao dịch chứng khoán phái sinh

a. Thực hiện tại màn hình giao dịch Chứng khoán Cơ sở

- Tại màn hình Giao dịch chứng khoán cơ sở chọn mục Chuyển tiền sau đó chọn Chuyển tiền ký quỹ CK Phái Sinh

- Số tiền:  Nhập số tiền cần chuyển (Không được lớn hơn Số dư tối đa có thể thực hiện)

- Chọn Thực hiện để xác nhận lệnh

b. Thực hiện tại màn hình giao dịch Chứng khoán Phái sinh

Quý khách vào Menu Dịch vụ  chọn Giao dịch chứng khoán phái sinh

- Tại màn hình EzFutures vào Menu Chuyển tiền chọn Nộp tiền vào TK phái sinh (từ CKCS)

- Số tiền thực hiện:  Nhập số tiền muốn chuyển (Không được lớn hơn Số dư tối đa có thể thực hiện)

- Chọn Thực hiện để xác nhận lệnh.

♦ Lưu ý

- Thời gian thực hiện giao dịch trực tuyến: 0h-15h45 ngày làm việc