HOTLINE : 1900 6446

Về FPTS

QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

(Áp dụng nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT- Bản sửa đổi Quy định Đạo đức nghề nghiệp trên cơ sở Bản quy định đã ban hành kèm theo Quyết định số 129-2017/QĐ/FPTS-FHR ngày 14/11/2017).

CHƯƠNG I - CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1: Các định nghĩa

1. "Đạo đức nghề nghiệp" được hiểu là các chuẩn mực về đạo đức kinh doanh, hành vi ứng xử như: tính trung thực, cẩn trọng, chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật... được duy trì thực hiện và đề cao đối với toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

2. "Cán bộ nhân viên (CBNV)" Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT bao gồm cán bộ, nhân viên ký hợp đồng lao động với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT dưới mọi hình thức: Thử việc, chính thức, khoán gọn, cộng tác viên, học việc... hay bất kỳ hình thức nào khác.

3. “Cán bộ tư vấn đầu tư”: Là các cán bộ nhân viên thuộc Khối Tư vấn đầu tư (FIA) và các cán bộ nhân viên thuộc Phòng Phân tích đầu tư (FPA).

4. "Quà tặng" bao gồm quà tặng nói chung, tiền thưởng, tiền hoa hồng, giảm giá... thể hiện dưới hình thức bằng tiền, hiện vật hoặc các hình thức ưu đãi khác như: quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ... hay các chuyến đi nghỉ, tham quan.

5. "Những người liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.

6. “Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT” được viết thu gọn là FPTS trong quy định này.

Điều 2: Cam kết

1. Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT cam kết cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ tối ưu với sự tận tụy, trung thực và chuyên nghiệp của toàn thể đội ngũ CBNV.

2. Chúng tôi hiểu sâu sắc sự phát triển bền vững của FPTS được xây dựng dựa trên: đạo đức nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn và hành vi ứng xử của mỗi CBNV. Trên cơ sở đó, chúng tôi cam kết tuân thủ chặt chẽ các quy định được nêu trong Quy định đạo đức nghề nghiệp này. Mọi sự vi phạm so với các quy định đã được nêu dưới đây đều bị xử lý nghiêm với tất cả các cấp.

CHƯƠNG II - CÁC QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHUNG

Điều 3: Trong mọi hoạt động, CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT có nghĩa vụ:

1. Tuân thủ Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Quy định của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Quy định của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

2. Làm việc và phục vụ khách hàng với đầy đủ năng lực, sự tận tâm, công bằng, minh bạch.

3. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn và những lợi thế khác có được từ vị trí công tác tại FPTS để mưu lợi cho cá nhân và những người liên quan.

4. Không đầu tư, kinh doanh chứng khoán niêm yết, trừ các trường hợp được nêu dưới đây:

a. Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT theo chính sách của công ty;

b. Các trường hợp được Tổng giám đốc FPTS chấp thuận và công bố trước khi thực hiện giao dịch.

5. Tuyệt đối bảo mật mọi thông tin của FPTS, của khách hàng, đối tác của FPTS. CBNV FPTS chỉ được phép cung cấp các thông tin kể trên khi được cấp có thẩm quyền của FPTS cho phép hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và theo đúng quy định hiện hành của FPTS.

6. Không thảo luận các thông tin mật của FPTS, của khách hàng, đối tác của FPTS tại những nơi công cộng, trên các diễn đàn hoặc trên các phương tiện thông tin liên lạc khác.

7. Không truyền bá trực tiếp hay gián tiếp những thông tin sai lệch, mang tính đồn thổi gây ảnh hưởng đến khách hàng, đối tác của FPTS và các bên có liên quan khác.

8. CBNV FPTS tuyệt đối không nhận quà tặng hay bất cứ khoản thù lao nào cho cá nhân từ khách hàng hay đối tác, dưới mọi hình thức. Các trường hợp quà tặng mang tính xã giao không thể từ chối, phải nộp lại cho công ty để xử lý. Người chịu trách nhiệm xử lý quà tặng là Kế toán trưởng công ty/chi nhánh.

9. Không thực hiện các nghiệp vụ mà công ty chưa có quy định hoặc không cho phép.

CHƯƠNG III - CÁC QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP RIÊNG

Điều 4: Cán bộ nhân viên thuộc Khối Tư vấn đầu tư và thuộc Phòng phân tích cần tuân thủ các quy định chi tiết sau:

1. Đối với các CBNV được phân công tiếp nhận lệnh giao dịch từ khách hàng:

a. Đảm bảo nhập lệnh giao dịch của khách hàng theo đúng nguyên tắc: "Theo đúng thứ tự thời gian nhận lệnh".

b. Không sửa các thông tin trên phiếu lệnh giao dịch hoặc giả mạo chữ ký của khách hàng trên phiếu lệnh giao dịch. Nếu nhận được phiếu lệnh giao dịch không hợp lệ của khách hàng, phải trả lại cho khách hàng để sửa hoặc lập lại phiếu lệnh.

2. Nghiêm cấm việc tự ý sử dụng tiền và chứng khoán trên tài khoản của khách hàng.

3. Tuyệt đối bảo mật thông tin tài khoản của khách hàng. Chỉ cung cấp thông tin tài khoản của khách hàng cho chính chủ tài khoản hoặc bên thứ ba khi có sự đồng ý của chủ tài khoản hoặc khi FPTS phải cung cấp theo quy định của Pháp luật.

4. Không trực tiếp nhận ủy quyền thực hiện giao dịch chứng khoán từ khách hàng. Trên cơ sở hợp đồng ủy quyền của khách hàng cho FPTS và Giấy phân công tiếp nhận tài khoản ủy quyền của đại diện FPTS cho Cán bộ tư vấn đầu tư, Cán bộ tư vấn đầu tư có trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng và thực hiện các yêu cầu đó.

5. Không quyết định đầu tư chứng khoán thay cho khách hàng hay thỏa thuận với khách hàng về việc chia sẻ lãi / lỗ trong đầu tư chứng khoán.

6. Cần tìm hiểu các thông tin về khách hàng và chủ động sử dụng các kiến thức, kỹ năng, sự liêm chính, cẩn trọng của mình cho mục tiêu tư vấn, hỗ trợ khách hàng đạt được các yêu cầu và mục tiêu đầu tư.

7. Cẩn trọng tối đa trong hoạt động tư vấn và phân tích nhằm đưa ra các thông tin, báo cáo chính xác nhất. Phân biệt rõ giữa các thông tin mang tính sự kiện thực tế và các thông tin mang tính chủ quan cá nhân khi tư vấn.

8. Đảm bảo hoạt động phân tích, tư vấn mang tính độc lập và khách quan.

9. Không được sử dụng sản phẩm phân tích của người khác mà không ghi rõ nguồn gốc trích dẫn.

10. Cán bộ khi làm báo cáo phân tích doanh nghiệp có trách nhiệm công khai số lượng cổ phần của doanh nghiệp đó mà mình và FPTS đang nắm giữ (nếu có). Nếu số lượng cổ phần mà cán bộ thực hiện báo cáo đang sở hữu đủ lớn, có thể ảnh hưởng đến tính khách quan của báo cáo phân tích thì Giám đốc bộ phận, Phó tổng giám đốc, Tổng giám đốc FPTS xem xét việc không cho phép công bố báo cáo đó dưới danh nghĩa của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Điều 5: Cán bộ thuộc phòng Tư vấn tài chính doanh nghiệp và phòng Tư vấn quản trị doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định chi tiết sau:

1. Không cung cấp thông tin liên quan đến khách hàng doanh nghiệp hoặc tài liệu tư vấn cho cán bộ Tư vấn đầu tư hoặc bất kỳ một bên nào khác.

2. Nỗ lực tối đa để đem lại những sản phẩm, dịch vụ tư vấn tốt nhất cho khách hàng, bao gồm việc tìm hiểu kỹ lưỡng nhu cầu của khách hàng và cung cấp cho khách hàng những thông tin chính xác, đầy đủ về sản phẩm, dịch vụ tư vấn của FPTS.

Điều 6: Cán bộ Công nghệ cần tuân thủ các quy định chi tiết sau:

1. Cẩn trọng trong mọi hoạt động, xây dựng hệ thống dự phòng, bảo mật an toàn và đầy đủ, hướng tới mục tiêu đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt.

2. Không sao chép thông tin của các đơn vị nội bộ hoặc của khách hàng nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của cấp có thẩm quyền (Trưởng đơn vị phê duyệt nếu là thông tin của đơn vị nội bộ, Tổng giám đốc phê duyệt nếu là thông tin của khách hàng), kể cả mục đích sử dụng trong phạm vi dự án. Không được can thiệp vào dữ liệu dưới các hình thức không được mô tả hay quy định trong Quy trình sửa lỗi phần mềm.

3. Bảo mật mọi thông tin nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT và thông tin khách hàng khi triển khai các dự án công nghệ thông tin. Không sử dụng các sản phẩm của dự án (tài liệu, giải pháp, sản phẩm, quy trình...) ở nơi khác hoặc cho khách hàng khác.

CHƯƠNG IV - ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

Điều 7: Hướng dẫn tuân thủ Quy định đạo đức nghề nghiệp:

1. CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT có nghĩa vụ đọc kỹ lưỡng và hiểu rõ các quy định đã nêu trên đây và nghiêm túc thực hiện.

2. Mọi CBNV nếu vi phạm các quy định trên đây sẽ chịu các hình thức kỷ luật từ cảnh cáo đến buộc thôi việc tùy theo mức độ vi phạm đồng thời có trách nhiệm đền bù thiệt hại do vi phạm đó gây ra.

3. Mọi CBNV phát hiện sai phạm, đều có nghĩa vụ báo cáo lên cán bộ quản lý trực tiếp hoặc Phòng nhân sự.

4. Mọi vi phạm của CBNV do các tổ chức, cá nhân bên ngoài Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT phát hiện, sẽ được nghiêm túc xử lý và có thông báo chính thức bằng văn bản kết quả xử lý tới người phát hiện.

5. Quy định này gồm 04 chương, 07 điều và có hiệu lực kể từ ngày Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ký ban hành.

TỔNG GIÁM ĐỐC (đã ký)