HOTLINE : 1900 6446

Sản phẩm dịch vụ

Tư vấn Cổ phần hóa

Dịch vụ Tư vấn Cổ phần hóa của FPTS bao gồm toàn bộ các hoạt động tư vấn liên quan đến quá trình chuyển đổi mô hình công ty, giúp doanh nghiệp đạt được kết quả cao nhất của giai đoạn trong và sau cổ phần hóa trên các khía cạnh: Mô hình hoạt động, hiệu quả tài chính, uy tín và thương hiệu.

I. Giải pháp tư vấn

1. Tư vấn các vấn đề liên quan trước khi cổ phần hóa

 • Hướng dẫn doanh nghiệp tiến hành kiểm kê, phân loại tài sản;
 • Đối chiếu, xác nhận, phân loại công nợ và xử lý các vấn đề tài chính trước khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa.

2. Tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa

 • Hướng dẫn để doanh nghiệp xây dựng phương án hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 3 - 5 năm sau khi cổ phần hóa;
 • Hướng dẫn để doanh nghiệp xây dựng phương án sắp xếp lao động khi chuyển sang cổ phần hóa;
 • Tư vấn xây dựng phương án cổ phần hóa, gồm: quy mô vốn điều lệ công ty cổ phần; cơ cấu cổ phần lần đầu; phương thức bán cổ phần;
 • Tư vấn hoàn thiện hồ sơ phương án cổ phần hóa để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 • Tư vấn xây dựng dự thảo điều lệ công ty cổ phần.

3. Tư vấn hoàn thiện quá trình chuyển sang công ty cổ phần

 • Tư vấn tổ chức bán cổ phần lần đầu khi cổ phần hóa, bao gồm:
  • Lập hồ sơ chào bán (Bản công bố thông tin; quy chế đấu giá; thông báo đấu giá);
  • Hỗ trợ thực hiện đấu giá.
 • Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các công đoạn chuyển sang công ty cổ phần theo quy định của pháp luật: Tổ chức đại hội cổ đông thành lập; đăng ký kinh doanh; bàn giao và ra mắt công ty cổ phần.

II. Quy trình cung cấp dịch vụ

* Cần tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ Phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp