Tại Hà Nội
Tại Hồ Chí Minh
Tại Đà Nẵng

Cung Thị Bích Huyền

Trưởng phòng Tư vấn số 3

Kinh nghiệm: 10 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 024 3773 7070 / Ext:5906

Lê Thế Tài

Trưởng phòng Tư vấn số 2

Kinh nghiệm: 08 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 024 3773 7070 / Ext:5211

Skype: tailt_fpts

Hoàng Đức Hiển

Trưởng phòng Tư vấn số 4

Kinh nghiệm: 07 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư giá trị

Tel: 024 3773 7070 / Ext:5924

Phan Huy Tùng

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 03 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 024 3773 7070 / Ext:5946

Skype: tungph2

Phan Thị Ngọc Mai

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 06 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng, Đầu tư giá trị

Tel: 024 3773 7070 / Ext:5508

Skype: maiptn_3

Nguyễn Thị Ngọc

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 05 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 024 3773 7070 / Ext:5919

Phạm Thị Mai

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 03 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư giá trị

Tel: 024 3773 7070 / Ext:5963

Skype: maipt_18

Nguyễn Hữu Lượng

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 03 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư theo đà tăng trưởng

Tel: 024 3773 7070 / Ext:5912

Skype: luongnh_4

Phạm Tiến Thành

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 03 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng; Đầu tư giá trị

Tel: 024.37737070 / Ext:5947

Skype: thanhpt2_2

Phùng Thị Vân Anh

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 03 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư giá trị

Tel: 024 3773 7070 / Ext:5958

Skype: anhptv_4

Bùi Cao Khải

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 03 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 024 3773 7070 / Ext:5950

Lê Hà Phương

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 05 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 024 3773 7070 / Ext:5942

Nguyễn Thị Hà

Trưởng phòng Giao dịch 21 Hàn Thuyên

Kinh nghiệm: 11 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 024 3773 7070 / Ext:5935

Skype: hant_fpts

Đặng Lê Anh

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 04 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng; Đầu tư theo phân tích kỹ thuật

Tel: 024 3773 7070 / Ext:5945

Skype: anhdl_1

Đỗ Ngọc Đăng

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 10 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư theo đà tăng trưởng

Tel: 024 3773 7070 / Ext:5213

Lâm Sơn Hà

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 06 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng; Đầu tư theo phân tích kỹ thuật

Tel: 024 3773 7070 / Ext:5214

Skype: hals_fpts

Nguyễn Đức Linh

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 07 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 024 3773 7070 / Ext: 5207

Tống Xuân Tường

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 07 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng; Đầu tư theo đà tăng trưởng

Tel: 024 3773 7070 / Ext: 5931

Hoàng Tuyết Nhung

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 07 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 024 3773 7070 / Ext:5202

Trần Quang Vinh

Phó Giám đốc khối Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 19 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 024 3773 7070 / Ext:5909

Trần Anh Khoa

Trưởng nhóm Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 05 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8905

Thái Bảo Sinh

Trưởng nhóm Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 06 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8917

Trần Phú Hoàng

Trưởng nhóm Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 08 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8984

Nguyễn Tình

Trưởng nhóm Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 08 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8934

Skype: tinhn_fpts

Đoàn Minh Luân

Trưởng nhóm Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 05 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8902

Đặng Cao Hoàng Phúc

Trưởng nhóm Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 05 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8931

Nguyễn Minh Triệu

Trưởng phòng giao dịch

Kinh nghiệm: 08 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8979

Đoàn Khắc Lâm

Trưởng nhóm Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 07 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư giá trị

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8922

Skype: lamdk_fpts

Đỗ Thị Mai Hương

Trưởng nhóm Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 04 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư giá trị

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8958

Trần Chí Công

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 05 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8951

Trịnh Thị Phượng

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 07 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư giá trị

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8937

Phạm Thiên Ý

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 05 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8963

Skype: ypt_fpts

Phan Anh Vũ

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 09 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8906

Skype: Vupa_fpts

Nguyễn Phan Hoàng Quý

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 08 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư theo đà tăng trưởng

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8983

Lê Thị Kiều Oanh

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 03 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư giá trị

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8955

Trương Thanh Thư

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 03 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư giá trị

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8976

Skype: thutt_fpts

Đinh Đăng Quang

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 03 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư theo Phân tích kỹ thuật

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8981

Nguyễn Hải Thành

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 04 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư giá trị

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8946

Nguyễn Quang Dũng

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 05 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8925

Trần Thị Minh Tâm

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 02 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8924

Lê Minh Trí

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 03 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8977

Skype: trilm_fpts

Bùi Đình Tín

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 05 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8903

Skype: tinbd_fpts

Trần Thị Tường Vi

Trưởng phòng giao dịch

Kinh nghiệm: 10 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư giá trị

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8504

Skype: vittt_fpts

Lê Quang Trưởng

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 02 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư Tăng trưởng

Tel: 028 6290 8686 / Ext:8978

Lê Vũ Trâm Anh

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 07 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng, đầu tư giá trị

Tel: 023 6355 3666 / Ext:677

Lê Thị Hòa

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 04 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư tăng trưởng, đầu tư giá trị

Tel: 023 6355 3666 / Ext:678

Skype: hoalt_fpts

Phạm Hoàng Lân

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 3.5 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư theo phân tích kỹ thuật

Tel: 023 6355 3666 / Ext:683

Skype: lanph_fpts

Trần Thị Ngọc Xi

Chuyên viên Tư vấn đầu tư

Kinh nghiệm: 02 năm

Trường phái đầu tư: Đầu tư theo phân tích kỹ thuật

Tel: 023 6355 3666 / Ext:684

Skype: xittn_fpts