CMV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
Mã chứng khoán: CMV
Mã ISIN: VN000000CMV1
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2018
Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
Nội dung lấy ý kiến: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng (do Ông/bà Nguyễn Tuấn Quỳnh làm đại diện vốn) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu từ hai mươi lăm phần trăm trở lên cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau mà không phải thực hiện chào mua công khai.
Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, Số 70 – 72 Đề Thám, P.2, TP.Cà Mau. Điện thoại: (84) 2903822772 – 3822847; Fax: (84) 2903834358.
Thời gian thực hiện: dự kiến quý IV năm 2018.

(Theo vsd.vn)