CMV: Chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền mặt và Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
Mã chứng khoán: CMV
Mã ISIN: VN000000CMV1
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2018
Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền mặt và Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt.
Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng). Trong đó: Chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền mặt là 5%/mệnh giá và Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 là 5%/mệnh giá.
Thời gian thực hiện: 31/10/2018.
Địa điểm thực hiện:
a/ Đối với chứng khoán đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
b/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, Số 70 – 72 Đề Thám, TP.Cà Mau vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 31/10/2018 và xuất trình CMND.

(Theo vsd.vn)