CMV: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau
Mã chứng khoán: CMV
Mã ISIN: VN000000CMV1
Mệnh giá: 10,000 đồng
Sàn giao dịch: HOSE
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2018
Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
Thời gian tổ chức Đại hội: 05/05/2018.
Địa điểm thực hiện: Khách sạn Mường Thanh Luxury Cà Mau – Lô C03A, Khu Trung tâm Hành chính Chính trị, Phường 9, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau.
Nội dung họp:
* Báo cáo của HĐQT năm 2017;
* Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017;
* Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
* Các tờ trình khác tại ĐHĐCĐ 2018.

(Theo vsd.vn)