TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
BCE Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 700đồng/cổ phiếu 09/06/2016 08/06/2016
-
30/06/2016
CPC Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 06/06/2016 03/06/2016
-
30/06/2016
AGM Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 2.000đồng/cổ phiếu 01/06/2016 31/05/2016
-
30/06/2016
NTP Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền đợt 2, 1.000đồng/cổ phiếu 24/05/2016 23/05/2016
-
28/06/2016
NTP Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 5:1 24/05/2016 23/05/2016
-
CLW Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 20/05/2016 19/05/2016
-
SMB Trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền, 1.600đồng/cổ phiếu 20/05/2016 19/05/2016
-
10/06/2016
HAD Thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 19/05/2016 18/05/2016
-
03/06/2016
VXB Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.200đồng/cổ phiếu 18/05/2016 17/05/2016
-
03/06/2016
APP Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền, 400đồng/cổ phiếu 17/05/2016 16/05/2016
-
30/05/2016
PTD Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, 2.000đồng/cổ phiếu 17/05/2016 16/05/2016
-
31/05/2016
PVG Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 600đồng/cổ phiếu 17/05/2016 16/05/2016
-
03/06/2016
THA Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015, 3.000đồng/cổ phiếu 16/05/2016 17/05/2016
-
26/05/2016
HPP Trả cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 16/05/2016 13/05/2016
-
30/05/2016
PSL Trả cổ tức bằng tiền năm 2015, 3.500đồng/cổ phiếu 16/05/2016 13/05/2016
-
03/06/2016
PVI Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 16/05/2016 13/05/2016
-
06/06/2016
SJE Trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 16/05/2016 13/05/2016
-
25/05/2016
VDT Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.250đồng/cổ phiếu 16/05/2016 13/05/2016
-
30/05/2016
CNN Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.100đồng/cổ phiếu 13/05/2016 16/05/2016
-
24/05/2016
GSC Chi trả cổ tức phần còn lại năm 2015 bằng tiền, 600đồng/cổ phiếu 13/05/2016 16/05/2016
-
27/05/2016

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.