TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.24) 3773 7065
(84.28) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
MCK Nội dung
LPB Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền
CTP Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
VMC Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
ADC Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
CTB Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017
TRT Thực hiện quyền mua cổ phiếu
NVL Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
PNJ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
SGD Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền
SSC Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
STB Thông báo cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT 2017-2021 và tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017
BST Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt\
SCH Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
TBC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
TCB Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
TTT Chi tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền
TNY Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi tam ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.
GVT Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
BAB Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
CIA Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

Xem trang  

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.