TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
LM8 Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 05/01/2017 04/01/2017
-
20/01/2017
CPC Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 30/12/2016 29/12/2016
-
17/03/2017
DTN Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 30/12/2016 29/12/2016
-
DTN Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 30/12/2016 29/12/2016
-
19/01/2017
SHB Chốt danh sách thông báo thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022 30/12/2016 29/12/2016
-
DSN Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 23/12/2016 22/12/2016
-
21/01/2017
DSN Trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt, 3.600đồng/cổ phiếu 23/12/2016 22/12/2016
-
14/01/2017
SDN Trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu 22/12/2016 21/12/2016
-
06/01/2017
VMC Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 22/12/2016 21/12/2016
-
05/01/2017
LVN Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 20/12/2016 21/12/2016
-
THA Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 20/12/2016 21/12/2016
-
LDP Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 3.030đồng/cổ phiếu 20/12/2016 19/12/2016
-
28/12/2016
LDP Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 1:1 20/12/2016 19/12/2016
-
QBR Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 20/12/2016 19/12/2016
-
SEB Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016, 1.000đồng/cổ phiếu 20/12/2016 19/12/2016
-
12/01/2017
GDT Tạm ứng cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt, 1.500đồng/cổ phiếu 19/12/2016 16/12/2016
-
29/12/2016
IMP Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 10:3, 45.000đồng/cổ phiếu 19/12/2016 16/12/2016 26/12/2016
-
23/01/2017
PNG Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt, 500đồng/cổ phiếu 19/12/2016 16/12/2016
-
05/01/2017
SRC Tạm ứng trả cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 19/12/2016 16/12/2016
-
30/12/2016
VCM Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 2.000đồng/cổ phiếu 19/12/2016 16/12/2016
-
27/02/2017

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.