TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
TMD Thanh toán cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền (lần 1), 300đồng/cổ phiếu 30/09/2014 30/09/2014
-
15/10/2014
TMD Thanh toán cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền (lần 2), 200đồng/cổ phiếu 30/09/2014 30/09/2014
-
25/11/2014
TMD Thanh toán cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền (lần 3), 200đồng/cổ phiếu 30/09/2014 30/09/2014
-
25/12/2014
VNL Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 700đồng/cổ phiếu 30/09/2014 26/09/2014
-
20/10/2014
SFI Chia tạm ứng lần 1 cổ tức năm 2014 bằng tiền, 3.000đồng/cổ phiếu 26/09/2014 24/09/2014
-
06/10/2014
SRF Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt, 500đồng/cổ phiếu 26/09/2014 24/09/2014
-
20/10/2014
HCC Thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền, 400đồng/cổ phiếu 25/09/2014 23/09/2014
-
10/10/2014
TTP Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt, 500đồng/cổ phiếu 25/09/2014 23/09/2014
-
24/10/2014
VC5 Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 25/09/2014 23/09/2014
-
30/10/2014
IFC Chi cổ tức bổ sung năm 2012 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 24/09/2014 24/09/2014
-
15/10/2014
GAS Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 24/09/2014 22/09/2014
-
15/10/2014
NHS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2014 24/09/2014 22/09/2014
-
STC Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 24/09/2014 22/09/2014
-
VNC Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 600đồng/cổ phiếu 24/09/2014 22/09/2014
-
24/10/2014
DPM Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014, 1.500đồng/cổ phiếu 23/09/2014 19/09/2014
-
23/10/2014
IME Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Phê duyệt mức giá sàn đền bù tài sản trên đất và phương án di dời nhà máy cơ khí tại quận 12 23/09/2014 19/09/2014
-
09/10/2014
DCD Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013, 300đồng/cổ phiếu 22/09/2014 22/09/2014
-
30/09/2014
ASM Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt, 500đồng/cổ phiếu 22/09/2014 18/09/2014
-
15/10/2014
ASM Thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), tỷ lệ 100:20 22/09/2014 18/09/2014
-
ASM Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, 10.000đồng/cổ phiếu 22/09/2014 18/09/2014 01/10/2014
-
29/10/2014

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.