TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
TNG Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 16/08/2016 15/08/2016
-
TNG Phát hành bổ sung cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại đợt hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập TNGF vào TNG, tỷ lệ 10.000.000:23.631 16/08/2016 15/08/2016
-
EMC Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, 150đồng/cổ phiếu 15/08/2016 12/08/2016
-
01/09/2016
TVP Tạm ứng cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền, 1.200đồng/cổ phiếu 10/08/2016 11/08/2016
-
23/08/2016
ABT Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt, 2.500đồng/cổ phiếu 10/08/2016 09/08/2016
-
26/08/2016
CVN Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 10/08/2016 09/08/2016
-
DNY Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 10/08/2016 09/08/2016
-
25/08/2016
VGC Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 400đồng/cổ phiếu 10/08/2016 09/08/2016
-
15/09/2016
GDC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 09/08/2016 10/08/2016
-
27/08/2016
NDP Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 09/08/2016 08/08/2016
-
22/08/2016
SDV Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 09/08/2016 08/08/2016
-
19/08/2016
TDS Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 09/08/2016 08/08/2016
-
15/08/2016
VTL Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu 08/08/2016 05/08/2016
-
22/08/2016
CXC Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 20%/vốn điều lệ, 2.000đồng/cổ phiếu 05/08/2016 08/08/2016
-
12/08/2016
DCL Thưởng cổ phiếu do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:4 05/08/2016 04/08/2016
-
KST Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.200đồng/cổ phiếu 05/08/2016 04/08/2016
-
22/08/2016
LAS Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 100:45 05/08/2016 04/08/2016
-
S99 Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5 05/08/2016 04/08/2016
-
BBS Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 21:8, 12.000đồng/cổ phiếu 04/08/2016 03/08/2016 12/08/2016
-
09/09/2016
NKG Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 03/08/2016 02/08/2016
-

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.