TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
HAH Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền, 2.000đồng/cổ phiếu 30/09/2015 28/09/2015
-
15/10/2015
SFN Trả cổ tức bằng tiền lần ba năm 2014 và tạm ứng cổ tức lần một năm 2015, 900đồng/cổ phiếu 22/09/2015 18/09/2015
-
09/10/2015
CKH Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 16/09/2015 17/09/2015
-
ADP Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 16/09/2015 14/09/2015
-
01/10/2015
CII Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 16/09/2015 14/09/2015
-
CII Trả cổ tức còn lại năm 2014; tạm ứng cổ tức năm 2015, 1.000đồng/cổ phiếu 16/09/2015 14/09/2015
-
25/09/2015
CSV Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 16/09/2015 14/09/2015
-
30/09/2015
IN4 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 16/09/2015 14/09/2015
-
02/10/2015
SDI Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền đợt 1, 4.000đồng/cổ phiếu 16/09/2015 14/09/2015
-
30/09/2015
SDI Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền đợt 2, 4.333đồng/cổ phiếu 16/09/2015 14/09/2015
-
27/11/2015
VTM Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 15/09/2015 16/09/2015
-
04/10/2015
DTT Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt, 300đồng/cổ phiếu 15/09/2015 11/09/2015
-
12/10/2015
SJ1 Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 600đồng/cổ phiếu 15/09/2015 11/09/2015
-
15/10/2015
STP Phát hành cổ phiếu quỹ để thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:15 15/09/2015 11/09/2015
-
VLF Đại hội đồng Cổ đông bất thường 15/09/2015 11/09/2015
-
15/10/2015
VNC Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền, 700đồng/cổ phiếu 15/09/2015 11/09/2015
-
05/10/2015
VNL Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền, 700đồng/cổ phiếu 15/09/2015 11/09/2015
-
29/09/2015
KHD Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14/09/2015 15/09/2015
-
21/09/2015
VCP Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 10:2 14/09/2015 15/09/2015
-
BTC Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 14/09/2015 10/09/2015
-

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.