TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
THS Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 20/09/2016 19/09/2016
-
TDW Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền, 1.600đồng/cổ phiếu 16/09/2016 15/09/2016
-
30/09/2016
DIH Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015, 1.000đồng/cổ phiếu 15/09/2016 14/09/2016
-
17/10/2016
HTV Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015, 1.000đồng/cổ phiếu 15/09/2016 14/09/2016
-
14/10/2016
VMI Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 12/09/2016 09/09/2016
-
10/10/2016
MTM Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 09/09/2016 08/09/2016
-
XMC Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty 07/09/2016 08/09/2016
-
PAP Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2016 06/09/2016 07/09/2016
-
PVE Thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt, 500đồng/cổ phiếu 06/09/2016 05/09/2016
-
30/09/2016
EIG Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 05/09/2016 06/09/2016
-
FBT Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 05/09/2016 06/09/2016
-
CTT Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu 05/09/2016 01/09/2016
-
22/09/2016
SDC Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 05/09/2016 01/09/2016
-
06/10/2016
DHD Trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015, tỷ lệ 1:1 01/09/2016 05/09/2016
-
VEE Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 100:39 01/09/2016 05/09/2016
-
VEE Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 100:125, 15.000đồng/cổ phiếu 01/09/2016 05/09/2016 13/09/2016
-
10/10/2016
AGX Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 01/09/2016 31/08/2016
-
15/09/2016
DDV Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, 250đồng/cổ phiếu 01/09/2016 31/08/2016
-
14/10/2016
GDT Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 100:10 01/09/2016 31/08/2016
-
QPH Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 01/09/2016 31/08/2016
-

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.