TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
CPC Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 30/05/2014 28/05/2014
-
27/06/2014
MTP Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 15/05/2014 13/05/2014
-
12/06/2014
SDG Trả cổ tức lần cuối năm 2013 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 13/05/2014 09/05/2014
-
23/05/2014
DXP Trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông bằng tiền, 3.500đồng/cổ phiếu 12/05/2014 08/05/2014
-
28/05/2014
VC2 Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 12/05/2014 08/05/2014
-
30/05/2014
PEN Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1.200đồng/cổ phiếu 09/05/2014 09/05/2014
-
04/06/2014
CII Thực hiện quyền mua Trái phiếu chuyển đổi, tỷ lệ 100:1, 1.000.000đồng/cổ phiếu 09/05/2014 07/05/2014 16/05/2014
-
12/06/2014
CT6 Trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông bằng tiền, 1.200đồng/cổ phiếu 09/05/2014 07/05/2014
-
28/05/2014
NBS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 09/05/2014 07/05/2014
-
20/06/2014
TCS Thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1.100đồng/cổ phiếu 09/05/2014 07/05/2014
-
20/05/2014
TCT Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 09/05/2014 07/05/2014
-
MIH Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 08/05/2014 08/05/2014
-
OPC Chia cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt, 1.500đồng/cổ phiếu 08/05/2014 06/05/2014
-
30/05/2014
SDB Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 08/05/2014 06/05/2014
-
SEB Đại hội Cổ đông thường niên 2014 08/05/2014 06/05/2014
-
UIC Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 08/05/2014 06/05/2014
-
22/05/2014
AGM Chi cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 07/05/2014 05/05/2014
-
22/05/2014
CMI Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 07/05/2014 05/05/2014
-
06/06/2014
PX1 Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 07/05/2014 05/05/2014
-
VAT Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 07/05/2014 05/05/2014
-

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.