TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
BTT Trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu 31/08/2015 27/08/2015
-
21/09/2015
ISH Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014, 500đồng/cổ phiếu 20/08/2015 18/08/2015
-
22/09/2015
PTG Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 20/08/2015 18/08/2015
-
30/09/2015
GCC Lấy ý kiến bằng văn bản thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 14/08/2015 15/08/2015
-
GCC Trả cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền, 600đồng/cổ phiếu 14/08/2015 15/08/2015
-
03/09/2015
TIP Đại hội Cổ đông bất thường năm 2015 14/08/2015 15/08/2015
-
28/08/2015
DTH Chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu 13/08/2015 14/08/2015
-
28/08/2015
MTM Đại hội đồng Cổ đông bất thường 12/08/2015 13/08/2015
-
TVM Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 12/08/2015 13/08/2015
-
DHC Trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 12/08/2015 10/08/2015
-
NSC Chi thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 12/08/2015 10/08/2015
-
10/09/2015
VE2 Trả cổ tức bằng tiền năm 2014, 1.500đồng/cổ phiếu 12/08/2015 10/08/2015
-
27/08/2015
VFR Đại hội đồng Cổ đông bất thường 12/08/2015 10/08/2015
-
VRG Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 12/08/2015 10/08/2015
-
TVB Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 11/08/2015 07/08/2015
-
CCI Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt, 500đồng/cổ phiếu 10/08/2015 06/08/2015
-
21/08/2015
GTH Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 300đồng/cổ phiếu 10/08/2015 06/08/2015
-
21/09/2015
NCT Tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền, 5.000đồng/cổ phiếu 10/08/2015 06/08/2015
-
04/09/2015
SD3 Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, 500đồng/cổ phiếu 10/08/2015 06/08/2015
-
31/08/2015
SHB Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1:0,07 10/08/2015 06/08/2015
-

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.