TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
VE9 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 15/03/2017 14/03/2017
-
28/04/2017
VC1 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 22/02/2017 21/02/2017
-
23/03/2017
PVB Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 17/02/2017 16/02/2017
-
09/03/2017
DC4 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 16/02/2017 15/02/2017
-
18/03/2017
MHL Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 16/02/2017 15/02/2017
-
TLT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 15/02/2017 14/02/2017
-
L14 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 10/02/2017 09/02/2017
-
28/03/2017
PDN Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016, 1.000đồng/cổ phiếu 10/02/2017 09/02/2017
-
28/02/2017
S4A Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017 10/02/2017 09/02/2017
-
VGC Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10/02/2017 09/02/2017
-
16/02/2017
AAM Đại hội cổ đông thường niên cho năm tài chính 2016 09/02/2017 08/02/2017
-
16/03/2017
AAM Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 09/02/2017 08/02/2017
-
16/03/2017
SFN Đại hội cổ đông thường niên 2017 09/02/2017 08/02/2017
-
24/03/2017
SFN Trả cổ tức lần 2 năm 2016 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu 09/02/2017 08/02/2017
-
03/03/2017
CAP Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 08/02/2017 07/02/2017
-
26/03/2017
DTC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 08/02/2017 07/02/2017
-
MAS Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 2,381:1, 10.000đồng/cổ phiếu 08/02/2017 07/02/2017 16/02/2017
-
10/03/2017
MAS Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền, 4.000đồng/cổ phiếu 08/02/2017 07/02/2017
-
22/02/2017
SMT Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 08/02/2017 07/02/2017
-
10/03/2017
TPP Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 08/02/2017 07/02/2017
-
25/02/2017

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.