TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
DC1 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 14/10/2016 13/10/2016
-
SBT Đại hội cổ đông thường niên niên độ 2015-2016 13/10/2016 12/10/2016
-
SHG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 13/10/2016 12/10/2016
-
DTL Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12/10/2016 11/10/2016
-
IN4 Trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 12/10/2016 11/10/2016
-
27/10/2016
SBT Tạm ứng cổ tức niên độ 2015 - 2016 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 12/10/2016 11/10/2016
-
SBT Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 100:24 12/10/2016 11/10/2016
-
SD5 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12/10/2016 11/10/2016
-
SSI Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 12/10/2016 11/10/2016
-
21/10/2016
CTR Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu 10/10/2016 11/10/2016
-
26/10/2016
CTR Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 10/10/2016 11/10/2016
-
C32 Chi tạm ứng cổ tức Công ty đợt 1 năm 2016 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu, 1.200đồng/cổ phiếu 10/10/2016 07/10/2016
-
09/12/2016
DC4 Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu, 800đồng/cổ phiếu 10/10/2016 07/10/2016
-
21/10/2016
EVE Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2016 10/10/2016 07/10/2016
-
28/10/2016
NDP Đại hội cổ đông bất thường 10/10/2016 07/10/2016
-
SRC Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 100:40 10/10/2016 07/10/2016
-
TIG Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 10/10/2016 07/10/2016
-
21/10/2016
TIG Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 10/10/2016 07/10/2016
-
STJ Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 700đồng/cổ phiếu 07/10/2016 10/10/2016
-
19/10/2016
IVS Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 2:1, 10.000đồng/cổ phiếu 07/10/2016 06/10/2016 17/10/2016
-
14/11/2016

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.