TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
PTI Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 05/01/2015 30/12/2014
-
09/03/2015
BTT Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt, 800đồng/cổ phiếu 10/12/2014 08/12/2014
-
25/12/2014
HOT Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 10/12/2014 08/12/2014
-
25/12/2014
CK8 Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 05/12/2014 03/12/2014
-
SGC Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 05/12/2014 03/12/2014
-
05/01/2015
PSL Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2014, 1.000đồng/cổ phiếu 04/12/2014 02/12/2014
-
22/12/2014
PXS Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 04/12/2014 02/12/2014
-
15/12/2014
ADP Tạm ứng cổ tức đợt 3 cho năm tài chính 2014, 500đồng/cổ phiếu 03/12/2014 01/12/2014
-
25/12/2014
DPR Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản đề điều chỉnh kế hoạch 2014 03/12/2014 01/12/2014
-
DPR Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt, 1.500đồng/cổ phiếu 03/12/2014 01/12/2014
-
19/12/2014
NLC Hoán đổi cổ phiếu NLC thành cổ phiếu SJD, tỷ lệ 1:1 01/12/2014 27/12/2014
-
DHC Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 01/12/2014 27/11/2014
-
DNL Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 5:1, 10.000đồng/cổ phiếu 01/12/2014 27/11/2014 15/12/2014
-
09/01/2015
DVC Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 1.200đồng/cổ phiếu 01/12/2014 27/11/2014
-
16/12/2014
IDI Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 6:5, 10.000đồng/cổ phiếu 01/12/2014 27/11/2014 10/12/2014
-
08/01/2015
PDN Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 01/12/2014 27/11/2014
-
05/12/2014
SJD Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 2.200đồng/cổ phiếu 01/12/2014 27/11/2014
-
19/12/2014
VIR Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt, 800đồng/cổ phiếu 01/12/2014 27/11/2014
-
19/01/2015
HAI Thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 1:1 28/11/2014 26/11/2014
-
HHC Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2014, 1.500đồng/cổ phiếu 28/11/2014 26/11/2014
-
25/12/2014

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.