TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
SFN Trả cổ tức lần 3 năm 2013 và cổ tức lần 1 năm 2014, 900đồng/cổ phiếu 16/09/2014 12/09/2014
-
03/10/2014
CCH Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 15/09/2014 15/09/2014
-
26/09/2014
UPC Chi trả cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền, 400đồng/cổ phiếu 15/09/2014 15/09/2014
-
30/09/2014
KAC Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 12/09/2014 10/09/2014
-
ITC Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị Công ty 11/09/2014 09/09/2014
-
17/09/2014
MAS Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 4.000đồng/cổ phiếu 10/09/2014 08/09/2014
-
25/09/2014
CTB Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 09/09/2014 05/09/2014
-
04/10/2014
MHC Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2014 08/09/2014 04/09/2014
-
08/10/2014
ACE Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2013, 1.000đồng/cổ phiếu 05/09/2014 03/09/2014
-
26/09/2014
IHK Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1.150đồng/cổ phiếu 05/09/2014 03/09/2014
-
24/09/2014
INC Lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty 05/09/2014 03/09/2014
-
RAL Thanh toán bổ sung 5% cổ tức năm 2013 và tạm ứng 15% cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt, 2.000đồng/cổ phiếu 05/09/2014 03/09/2014
-
18/09/2014
SDN Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt (Hủy ngày ĐKCC, không thực hiện), 800đồng/cổ phiếu 05/09/2014 03/09/2014
-
26/09/2014
STU Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2014, 900đồng/cổ phiếu 05/09/2014 03/09/2014
-
30/09/2014
TMC Đại hội đồng Cổ đông bất thường theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng thư tín 05/09/2014 03/09/2014
-
16/09/2014
KTL Đại hội Cổ đông bất thường năm 2014 03/09/2014 03/09/2014
-
CT3 Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 700đồng/cổ phiếu 03/09/2014 28/08/2014
-
30/09/2014
CT3 Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2013, tỷ lệ 10:1 03/09/2014 28/08/2014
-
TET Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở chính của Công ty 03/09/2014 28/08/2014
-
12/09/2014
ATC Đại hội đồng Cổ đông bất thường 29/08/2014 29/08/2014
-

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.