TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
HLC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 10/03/2016 09/03/2016
-
21/04/2016
VRC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 09/03/2016 08/03/2016
-
09/04/2016
TVN Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 04/03/2016 03/03/2016
-
BTC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 03/03/2016 02/03/2016
-
CPC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 03/03/2016 02/03/2016
-
20/04/2016
CAP Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 02/03/2016 01/03/2016
-
01/04/2016
PNJ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 02/03/2016 01/03/2016
-
25/03/2016
TCS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 02/03/2016 01/03/2016
-
08/04/2016
BDB Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 01/03/2016 29/02/2016
-
30/03/2016
BDB Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 01/03/2016 29/02/2016
-
08/04/2016
MKV Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:8,59, 10.000đồng/cổ phiếu 01/03/2016 29/02/2016 11/03/2016
-
07/04/2016
NQB Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 01/03/2016 29/02/2016
-
HHL Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 29/02/2016 01/03/2016
-
ADC Đại hội đồng Cổ đông 2016 29/02/2016 26/02/2016
-
24/03/2016
AGM Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 29/02/2016 26/02/2016
-
08/04/2016
HMC Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 29/02/2016 26/02/2016
-
TIS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 29/02/2016 26/02/2016
-
14/04/2016
DRL Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 26/02/2016 25/02/2016
-
RCL Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016 26/02/2016 25/02/2016
-
30/03/2016
RCL Chia cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu 26/02/2016 25/02/2016
-
28/04/2016

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.