TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.24) 3773 7065
(84.28) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
MCK Nội dung
TIX Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018; Trả cổ tức đợt 3 năm 2017 bằng tiền và Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền
TTP Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017
HPD Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
VRE Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
CJC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
VNE Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
SIV Thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
TIS Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
GGG Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
PIS Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền – đợt 2
HND Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền
UDJ Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền
SAS Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017 bằng tiền
MEF Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
HAH Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018; Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền và Thực hiện quyền mua cổ phiếu
L18 Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
VMS Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
SD4 Thay đổi ngày thanh toán cổ tức
GLW Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
HGM Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền

Xem trang  

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.