TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
HPP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 17/03/2017 16/03/2017
-
21/04/2017
PMT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 16/03/2017 15/03/2017
-
DIH Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 15/03/2017 14/03/2017
-
21/04/2017
MEF Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 15/03/2017 14/03/2017
-
16/04/2017
SDD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 15/03/2017 14/03/2017
-
SPC Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 15/03/2017 14/03/2017
-
TCS Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 15/03/2017 14/03/2017
-
14/04/2017
TV3 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 15/03/2017 14/03/2017
-
VE9 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 15/03/2017 14/03/2017
-
28/04/2017
SAF Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 14/03/2017 13/03/2017
-
07/04/2017
CI5 Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 10/03/2017 09/03/2017
-
CPC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 10/03/2017 09/03/2017
-
18/04/2017
HTI Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 10/03/2017 09/03/2017
-
MPT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 10/03/2017 09/03/2017
-
MPT Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 300đồng/cổ phiếu 10/03/2017 09/03/2017
-
10/04/2017
PVA Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 10/03/2017 09/03/2017
-
SJD Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 10/03/2017 09/03/2017
-
TMP Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 10/03/2017 09/03/2017
-
ADC Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 09/03/2017 08/03/2017
-
08/04/2017
ADC Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 1.400đồng/cổ phiếu 09/03/2017 08/03/2017
-
12/04/2017

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.