TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
HVT Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, 1.500đồng/cổ phiếu 30/06/2015 26/06/2015
-
22/07/2015
PSC Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 2:1 26/06/2015 24/06/2015
-
HSG Trả cổ tức đợt 1 niên độ tài chính 2013- 2014 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 17/06/2015 15/06/2015
-
01/07/2015
PXS Thanh toán cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền mặt, 300đồng/cổ phiếu 17/06/2015 15/06/2015
-
30/06/2015
HCI Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 15/06/2015 11/06/2015
-
01/07/2015
HMC Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014, 1.000đồng/cổ phiếu 15/06/2015 11/06/2015
-
30/06/2015
TVM Trả cổ phiếu thưởng năm 2014 do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 2:1 12/06/2015 12/06/2015
-
VKD Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 12/06/2015 10/06/2015
-
30/06/2015
HLB Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 10/06/2015 10/06/2015
-
TPCO Trả cổ tức còn lại năm 2014 bằng tiền mặt, 300đồng/cổ phiếu 10/06/2015 10/06/2015
-
12/06/2015
BSC Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 10/06/2015 08/06/2015
-
22/06/2015
C32 Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt, 1.200đồng/cổ phiếu 10/06/2015 08/06/2015
-
30/06/2015
KMT Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 180đồng/cổ phiếu 10/06/2015 08/06/2015
-
25/06/2015
SC5 Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 2.000đồng/cổ phiếu 10/06/2015 08/06/2015
-
30/06/2015
SFG Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, 2.000đồng/cổ phiếu 10/06/2015 08/06/2015
-
10/07/2015
SRC Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, 1.500đồng/cổ phiếu 10/06/2015 08/06/2015
-
25/06/2015
SRC Trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 10/06/2015 08/06/2015
-
HAT Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014, 3.000đồng/cổ phiếu 09/06/2015 05/06/2015
-
14/07/2015
SDN Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền, 1.700đồng/cổ phiếu 09/06/2015 05/06/2015
-
29/06/2015
CXC Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 08/06/2015 08/06/2015
-
18/06/2015

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.