TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
BDB Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 02/03/2015 26/03/2015
-
25/03/2015
BDB Trả cổ tức bằng tiền năm 2014, 300đồng/cổ phiếu 02/03/2015 26/02/2015
-
07/04/2015
DST Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 27/02/2015 25/02/2015
-
29/03/2015
SDK Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 27/02/2015 25/02/2015
-
25/03/2015
CAP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 26/02/2015 24/02/2015
-
DMC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 26/02/2015 24/02/2015
-
27/03/2015
TV4 Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 26/02/2015 24/02/2015
-
VC1 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 26/02/2015 24/02/2015
-
27/03/2015
VC1 Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1.600đồng/cổ phiếu 26/02/2015 24/02/2015
-
29/05/2015
VE1 Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 26/02/2015 24/02/2015
-
30/03/2015
CAT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 25/02/2015 25/02/2015
-
28/03/2015
HCB Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 25/02/2015 25/02/2015
-
28/03/2015
CLC Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 24/02/2015 12/02/2015
-
20/03/2015
DTS Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 13/02/2015 13/02/2015
-
D11 Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 12/02/2015 10/02/2015
-
27/03/2015
DAS Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 12/02/2015 10/02/2015
-
IVS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 12/02/2015 10/02/2015
-
21/03/2015
THS Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 12/02/2015 10/02/2015
-
TLT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 12/02/2015 10/02/2015
-
20/03/2015
TNG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 12/02/2015 10/02/2015
-
12/04/2015

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.