TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
CTC Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt, 500đồng/cổ phiếu 15/07/2016 14/07/2016
-
29/07/2016
NNT Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015, 1.400đồng/cổ phiếu 15/07/2016 14/07/2016
-
15/08/2016
CMV Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt, 500đồng/cổ phiếu 12/07/2016 11/07/2016
-
29/07/2016
TMX Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 12/07/2016 11/07/2016
-
28/07/2016
CCH Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 600đồng/cổ phiếu 08/07/2016 11/07/2016
-
21/07/2016
KSV Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 08/07/2016 11/07/2016
-
CEC Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 2.000đồng/cổ phiếu 08/07/2016 07/07/2016
-
25/07/2016
CEC Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1, 10.000đồng/cổ phiếu 08/07/2016 07/07/2016 15/07/2016
-
18/08/2016
HTL Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2016 bằng tiền mặt, 3.000đồng/cổ phiếu 08/07/2016 07/07/2016
-
15/07/2016
MTA Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 08/07/2016 07/07/2016
-
23/07/2016
SHA Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 08/07/2016 07/07/2016
-
18/07/2016
DT4 Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 505đồng/cổ phiếu 07/07/2016 08/07/2016
-
20/07/2016
ELC Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 10:1 07/07/2016 06/07/2016
-
HTC Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 1:1 07/07/2016 06/07/2016
-
KCE Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền, 1.400đồng/cổ phiếu 07/07/2016 06/07/2016
-
27/07/2016
LDG Lấy ý kiến đồng cổ bằng văn bản 07/07/2016 06/07/2016
-
15/07/2016
MTH Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2015, 800đồng/cổ phiếu 07/07/2016 06/07/2016
-
22/07/2016
STT Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 07/07/2016 06/07/2016
-
29/07/2016
TYA Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 07/07/2016 06/07/2016
-
VPH Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 07/07/2016 06/07/2016
-
15/07/2016

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.