TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
KCE Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 11/11/2014 07/11/2014
-
01/12/2014
HCB Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 05/11/2014 05/11/2014
-
05/12/2014
KDC Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 05/11/2014 03/11/2014
-
01/12/2014
KHD Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 04/11/2014 04/11/2014
-
12/11/2014
ASM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành trái phiếu để tái cấu trúc tài chính và bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh 04/11/2014 31/10/2014
-
CVT Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, 10.000đồng/cổ phiếu 04/11/2014 31/10/2014 11/11/2014
-
08/12/2014
C21 Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2014 bằng tiền mặt, 700đồng/cổ phiếu 03/11/2014 30/10/2014
-
21/11/2014
ITQ Đại hội đồng Cổ đông bất thường 03/11/2014 30/10/2014
-
18/12/2014
S74 Thanh toán cổ tức năm 2011 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 03/11/2014 30/10/2014
-
20/11/2014
S74 Thanh toán cổ tức năm 2012 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu 03/11/2014 30/10/2014
-
25/09/2015
VHL Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 1:0,77, 10.000đồng/cổ phiếu 03/11/2014 30/10/2014 12/11/2014
-
09/12/2014
VSI Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 03/11/2014 30/10/2014
-
22/11/2014
PSE Trả cổ tức lần 1 năm 2014 bằng tiền mặt, 700đồng/cổ phiếu 31/10/2014 31/10/2014
-
17/11/2014
PSW Trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014, 700đồng/cổ phiếu 31/10/2014 31/10/2014
-
20/11/2014
IDV Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 31/10/2014 29/10/2014
-
30/11/2014
MBB Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 01 năm 2014, 700đồng/cổ phiếu 31/10/2014 29/10/2014
-
17/11/2014
MTH Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014, 500đồng/cổ phiếu 31/10/2014 29/10/2014
-
12/11/2014
NT2 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 31/10/2014 29/10/2014
-
31/10/2014
S12 Trả cổ năm 2011 bằng tiền, 300đồng/cổ phiếu 31/10/2014 29/10/2014
-
31/03/2015
SHA Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 300đồng/cổ phiếu 31/10/2014 29/10/2014
-
01/12/2014

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.