TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
PMT Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 24/10/2014 22/10/2014
-
14/11/2014
AVS Thực hiện thanh toán tiền cho cổ đông do giải thể Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt, 6.300đồng/cổ phiếu 15/10/2014 15/10/2014
-
10/11/2014
DL1 Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013, tỷ lệ 10:1 15/10/2014 13/10/2014
-
DNC Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền 15/10/2014 13/10/2014
-
29/10/2014
TCT Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 1:1 15/10/2014 13/10/2014
-
TSC Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 2 năm 2014 15/10/2014 13/10/2014
-
KSA Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 10/10/2014 08/10/2014
-
KSK Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông 10/10/2014 08/10/2014
-
16/10/2014
TVC Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 10/10/2014 08/10/2014
-
VNS Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 10/10/2014 08/10/2014
-
24/10/2014
HAI Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 08/10/2014 06/10/2014
-
TLG Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1,5 08/10/2014 06/10/2014
-
NIS Trả cổ tức năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 07/10/2014 07/10/2014
-
20/10/2014
VLD Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông 06/10/2014 06/10/2014
-
09/10/2014
CMI Chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 06/10/2014 02/10/2014
-
22/10/2014
NNC Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 06/10/2014 02/10/2014
-
TPP Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:6 06/10/2014 02/10/2014
-
THA Trả cổ tức bổ sung năm 2013 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 03/10/2014 03/10/2014
-
15/10/2014
LGC Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 lần 2 03/10/2014 01/10/2014
-
MKP Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 02/10/2014 02/10/2014
-
17/10/2014

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.