TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
PTI Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 05/01/2015 30/12/2014
-
09/03/2015
TCM Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, 600đồng/cổ phiếu 22/12/2014 18/12/2014
-
16/01/2015
DHT Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền, 2.000đồng/cổ phiếu 15/12/2014 11/12/2014
-
29/12/2014
BTT Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt, 800đồng/cổ phiếu 10/12/2014 08/12/2014
-
25/12/2014
HOT Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 10/12/2014 08/12/2014
-
25/12/2014
PJT Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 400đồng/cổ phiếu 09/12/2014 05/12/2014
-
29/12/2014
PSW Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh 08/12/2014 08/12/2014
-
15/12/2014
BHS Chia cổ tức niên độ 2014 (từ 1/1/2014 đến 30/6/2014), 500đồng/cổ phiếu 08/12/2014 04/12/2014
-
22/12/2014
DLR Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 08/12/2014 04/12/2014
-
12/12/2014
PDR Đại hội đồng Cổ đông bất thường 08/12/2014 04/12/2014
-
VSC Tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014, 1.000đồng/cổ phiếu 08/12/2014 04/12/2014
-
26/12/2014
APF Trả cổ tức lần 3 năm 2013 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 05/12/2014 05/12/2014
-
CK8 Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014 05/12/2014 05/12/2014
-
C47 Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:1, 10.000đồng/cổ phiếu 05/12/2014 03/12/2014 10/12/2014
-
08/01/2015
HAR Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 05/12/2014 03/12/2014
-
HSG Đại hội đồng Cổ đông thường niên NĐTC 2014-2015 05/12/2014 03/12/2014
-
19/01/2015
NTL Chi trả cổ tức đợt 02 năm 2012 và năm 2013 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 05/12/2014 03/12/2014
-
25/12/2014
SGC Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 05/12/2014 03/12/2014
-
05/01/2015
SHI Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền, 300đồng/cổ phiếu 05/12/2014 03/12/2014
-
08/01/2015
SHI Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm đợt 02, tỷ lệ 110:10, 5.000đồng/cổ phiếu 05/12/2014 03/12/2014 18/12/2014
-
09/01/2015

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.