TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
CPC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 05/02/2015 03/02/2015
-
15/04/2015
CPC Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 05/02/2015 03/02/2015
-
20/03/2015
LM8 Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 15/01/2015 13/01/2015
-
04/02/2015
TIP Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 14/01/2015 14/01/2015
-
28/01/2015
PHR Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 12/01/2015 08/01/2015
-
12/03/2015
DSN Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 09/01/2015 07/01/2015
-
07/02/2015
DSN Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền, 1.600đồng/cổ phiếu 09/01/2015 07/01/2015
-
04/02/2015
KSB Chi trả cổ tức đợt 01 năm 2014 bằng tiền mặt, 1.500đồng/cổ phiếu 09/01/2015 07/01/2015
-
22/01/2015
TLG Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 09/01/2015 07/01/2015
-
23/01/2015
EID Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 08/01/2015 06/01/2015
-
08/04/2015
EID Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, 1.200đồng/cổ phiếu 08/01/2015 06/01/2015
-
04/02/2015
HCM Trả cổ tức đợt 01 năm 2014 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 08/01/2015 06/01/2015
-
29/01/2015
AMD Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 08/01/2015 06/01/2014
-
DAE Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 08/01/2015 06/01/2014
-
12/02/2015
EBS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 07/01/2015 05/01/2015
-
10/02/2015
FIT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 07/01/2015 05/01/2015
-
28/02/2015
FIT Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:15 07/01/2015 05/01/2015
-
FIT Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:60, 10.000đồng/cổ phiếu 07/01/2015 05/01/2015 09/01/2015
-
29/01/2015
GIL Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trả cổ tức còn lại năm 2013 và năm 2014 bằng tiền 07/01/2015 05/01/2015
-
06/02/2015
SGD Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 07/01/2015 05/01/2015
-
07/03/2015

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.