TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
SDP Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 20/08/2014 18/08/2014
-
23/09/2014
GLT Thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2013 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 19/08/2014 15/08/2014
-
19/09/2014
AUM Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 191đồng/cổ phiếu 15/08/2014 15/08/2014
-
29/08/2014
HVG Thanh toán cổ tức đợt 02 năm 2013 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 15/08/2014 13/08/2014
-
23/09/2014
HVG Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014, tỷ lệ 10:1 15/08/2014 13/08/2014
-
NNC Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt, 3.000đồng/cổ phiếu 15/08/2014 13/08/2014
-
05/09/2014
SCJ Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 15/08/2014 13/08/2014
-
BCP Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 700đồng/cổ phiếu 14/08/2014 14/08/2014
-
15/09/2014
PJC Phát hành cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 4:1 14/08/2014 12/08/2014
-
HTC Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 700đồng/cổ phiếu 12/08/2014 08/08/2014
-
27/08/2014
L14 Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 900đồng/cổ phiếu 12/08/2014 08/08/2014
-
28/08/2014
QCC Thanh toán cổ tức lần 1 năm 2014 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 12/08/2014 08/08/2014
-
26/08/2014
MPC Đại hội đồng Cổ đông bất thường 11/08/2014 07/08/2014
-
VCP Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt, 900đồng/cổ phiếu 08/08/2014 08/08/2014
-
29/08/2014
APC Thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 08/08/2014 06/08/2014
-
22/08/2014
BTT Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 08/08/2014 06/08/2014
-
03/09/2014
DC4 Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt, 500đồng/cổ phiếu 08/08/2014 06/08/2014
-
22/08/2014
DHC Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 08/08/2014 06/08/2014
-
08/09/2014
DIC Chia cổ tức năm 2013 bằng tiền, 600đồng/cổ phiếu 08/08/2014 06/08/2014
-
12/09/2014
SBT Đại hội đồng Cổ đông niên độ 2014 08/08/2014 06/08/2014
-
09/09/2014

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.