TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.24) 3773 7065
(84.28) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
MCK Nội dung
ROS Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
HMS Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
TCW Chia cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
LAI Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
SJ1 Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
SGN Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
TCD Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016
BTU Thực hiện chi trả cổ tức năm 2016, Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
SII Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ
GMD Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ vay nước ngoài
SBV Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
DNW Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
APP Thanh toán cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
RTS Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
DNP Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu, Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
DHG Đại hội cổ đông bất thường (bằng văn bản) lần thứ nhất năm 2017
GEX Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
STK Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
QLT Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
VSA Chi trả cổ tức của năm 2016 bằng tiền và cổ phiếu

Xem trang  

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.