TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
TIP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 13/03/3015 13/03/3015
-
21/03/2015
VLA Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2014, 1.000đồng/cổ phiếu 25/03/2015 23/03/2015
-
15/04/2015
ARM Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 20/03/2015 18/03/2015
-
HCT Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 20/03/2015 18/03/2015
-
HCT Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền, 200đồng/cổ phiếu 20/03/2015 18/03/2015
-
01/06/2015
HTI Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 20/03/2015 18/03/2015
-
MEF Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 20/03/2015 18/03/2015
-
12/04/2015
POT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 (nhiệm kỳ 2015 – 2019) 20/03/2015 18/03/2015
-
24/04/2015
POT Trả tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 20/03/2015 18/03/2015
-
23/04/2015
GMC Đại hội Cổ đông thường niên năm tài chính 2014 18/03/2015 16/03/2015
-
18/04/2015
GMC Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 18/03/2015 16/03/2015
-
15/04/2015
HVT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 18/03/2015 16/03/2015
-
CTD Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 16/03/2015 12/03/2015
-
14/04/2015
GTH Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 600đồng/cổ phiếu 16/03/2015 12/03/2015
-
30/03/2015
UDJ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 16/03/2015 12/03/2015
-
16/04/2015
KHL Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 13/03/2015 11/03/2015
-
14/04/2015
PVI Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 13/03/2015 11/03/2015
-
23/04/2015
TTZ Đại hội đồng Cổ đông thường niêm năm 2015 13/03/2015 11/03/2015
-
27/04/2015
KSG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 12/03/2015 12/03/2015
-
13/04/2015
AGM /VN/Tin-tuc/Trong-nuoc/Doanh-nghiep/TTGDCK-HCM/2015/02/3BA12283_AGM_ngay-dang-ky-cuoi-cung-to-chuc-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2015/ 12/03/2015 10/03/2015
-
24/04/2015

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.