TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
OLC Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1.400đồng/cổ phiếu 31/07/2015 03/08/2015
-
31/08/2015
BTP Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 31/07/2015 29/07/2015
-
14/08/2015
TBD Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 21/07/2015 17/07/2015
-
12/08/2015
HFC Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 600đồng/cổ phiếu 20/07/2015 16/07/2015
-
07/08/2015
S33 Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 và 2014, 3.000đồng/cổ phiếu 20/07/2015 16/07/2015
-
30/07/2015
VGS Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 250đồng/cổ phiếu 20/07/2015 16/07/2015
-
06/08/2015
L61 Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014, 800đồng/cổ phiếu 17/07/2015 15/07/2015
-
12/08/2015
RCD Thanh toán cổ tức năm 2014 bằng tiền, 750đồng/cổ phiếu 17/07/2015 15/07/2015
-
31/07/2015
HPD Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 16/07/2015 14/07/2015
-
NNT Chi trả cổ tức năm 2013, 2014 bằng tiền mặt, 1.690đồng/cổ phiếu 16/07/2015 14/07/2015
-
17/08/2015
SVI Tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 16/07/2015 14/07/2015
-
30/07/2015
SVI Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 5:1 16/07/2015 14/07/2015
-
AVF Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 15/07/2015 13/07/2015
-
08/08/2015
CJC Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, 1.600đồng/cổ phiếu 15/07/2015 13/07/2015
-
18/08/2015
IVS Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 700đồng/cổ phiếu 15/07/2015 13/07/2015
-
06/08/2015
TSC Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông, tỷ lệ 1:1, 10.000đồng/cổ phiếu 15/07/2015 13/07/2015 27/07/2015
-
24/08/2015
KMT Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thay đổi địa chỉ Công ty 14/07/2015 10/07/2015
-
10/08/2015
PDR Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận, tỷ lệ 20:1 14/07/2015 10/07/2015
-
PDR Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, tỷ lệ 2:1, 10.000đồng/cổ phiếu 14/07/2015 10/07/2015 20/07/2015
-
12/08/2015
UIC Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 14/07/2015 10/07/2015
-
27/07/2015

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.