TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
DC4 Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt, 500đồng/cổ phiếu 08/08/2014 06/08/2014
-
22/08/2014
HDA Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 06/08/2014 04/08/2014
-
PAC Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt, 800đồng/cổ phiếu 06/08/2014 04/08/2014
-
21/08/2014
QTC Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 1:1,25 05/08/2014 01/08/2014
-
VRG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 01/08/2014 01/08/2014
-
HSM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 31/07/2014 31/07/2014
-
DPR Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2013, 1.000đồng/cổ phiếu 31/07/2014 29/07/2014
-
15/08/2014
KSD Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 31/07/2014 29/07/2014
-
LSS Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt, 550đồng/cổ phiếu 31/07/2014 29/07/2014
-
28/08/2014
LSS Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, 450đồng/cổ phiếu 31/07/2014 29/07/2014
-
19/09/2014
SJE Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1.200đồng/cổ phiếu 31/07/2014 29/07/2014
-
20/08/2014
STG Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền, 1.200đồng/cổ phiếu 31/07/2014 29/07/2014
-
14/08/2014
VIX Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 31/07/2014 29/07/2014
-
DMC Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền, 700đồng/cổ phiếu 30/07/2014 28/07/2014
-
15/08/2014
PVC Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 1.200đồng/cổ phiếu 30/07/2014 28/07/2014
-
29/08/2014
VCG Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 400đồng/cổ phiếu 30/07/2014 28/07/2014
-
25/08/2014
ABT Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 29/07/2014 25/07/2014
-
08/08/2014
AGR Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền, 250đồng/cổ phiếu 29/07/2014 25/07/2014
-
29/08/2014
DBM Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 2:1 29/07/2014 25/07/2014
-
NVB Đại hội Cổ đông bất thường bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 29/07/2014 25/07/2014
-

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.