TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.24) 3773 7065
(84.28) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
MCK Nội dung
SHA Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền và trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu
DAH Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
NTP Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường, Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017
BSI Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu
SBS Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
ART Thực hiện quyền mua cổ phiếu
VRC Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ
LCG Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
HU1 Thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt
VPH Thực hiện quyền mua cổ phiếu
BST Tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt
KDH Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
FTM Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
TDN Tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
LCD Trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền
HBC Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty
L61 Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
BSD Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền
TVP Trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu
BDG Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2017

Xem trang  

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.