TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
AUM Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 17/04/2017 14/04/2017
-
NOS Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 14/04/2017 13/04/2017
-
24/05/2017
AMC Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 12/04/2017 11/04/2017
-
19/05/2017
CX8 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 12/04/2017 11/04/2017
-
DLD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 12/04/2017 11/04/2017
-
HHA Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 12/04/2017 11/04/2017
-
28/04/2017
HVX Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 10/04/2017 07/04/2017
-
KCB Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 10/04/2017 07/04/2017
-
LMI Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 07/04/2017 10/04/2017
-
21/04/2017
DNS Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 07/04/2017 05/04/2017
-
28/04/2017
DXL Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 07/04/2017 05/04/2017
-
GIL Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 07/04/2017 05/04/2017
-
07/05/2017
ITS Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 07/04/2017 05/04/2017
-
L12 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 07/04/2017 05/04/2017
-
TAC Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 10:7 07/04/2017 05/04/2017
-
WSS Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 07/04/2017 05/04/2017
-
EIG Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 05/04/2017 07/04/2017
-
TAD Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 05/04/2017 07/04/2017
-
UPC Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 05/04/2017 07/04/2017
-
27/04/2017
ANT Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 05/04/2017 04/04/2017
-

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.