TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
SEB Thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2015, 1.000đồng/cổ phiếu 20/06/2016 17/06/2016
-
06/07/2016
PMP Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.800đồng/cổ phiếu 16/06/2016 15/06/2016
-
30/06/2016
CAN Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 15/06/2016 14/06/2016
-
30/06/2016
ONE Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12 15/06/2016 14/06/2016
-
TTT Trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền, 200đồng/cổ phiếu 10/06/2016 13/06/2016
-
28/06/2016
ASD Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 10/06/2016 09/06/2016
-
CKV Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu 10/06/2016 09/06/2016
-
28/06/2016
CMX Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 10/06/2016 09/06/2016
-
CT6 Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 700đồng/cổ phiếu 10/06/2016 09/06/2016
-
30/06/2016
DPP Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.300đồng/cổ phiếu 10/06/2016 09/06/2016
-
24/06/2016
GMX Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2015, 500đồng/cổ phiếu 10/06/2016 09/06/2016
-
23/06/2016
HAP Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu, 500đồng/cổ phiếu 10/06/2016 09/06/2016
-
08/07/2016
HGM Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 10/06/2016 09/06/2016
-
29/06/2016
IN4 Trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền, 2.000đồng/cổ phiếu 10/06/2016 09/06/2016
-
30/06/2016
TAG Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 10/06/2016 09/06/2016
-
22/07/2016
TAG Trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 10:1 10/06/2016 09/06/2016
-
M26 Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 09/06/2016 10/06/2016
-
BCE Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 700đồng/cổ phiếu 09/06/2016 08/06/2016
-
30/06/2016
NDP Trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền, 600đồng/cổ phiếu 09/06/2016 08/06/2016
-
22/06/2016
HEC Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2015 08/06/2016 09/06/2016
-

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.