TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.24) 3773 7065
(84.28) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
MCK Nội dung
CEC Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
VTL Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
HHC Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (lần thứ ba)
SPH Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
KTS Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
MSC Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt
DCI Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền
TNP Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
NPH Tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2017
QNW Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2016 bằng tiền
SMC Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt
VOC Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
CMV Chi cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
HTC Chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền mặt
NVB Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017
VNE Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
MBS Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
VGV Trả cổ tức giai đoạn từ ngày 07/10/2016 đến ngày 31/12/2016 bằng tiền
VIT Thực hiện quyền mua cổ phiếu, Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền
HTV Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016

Xem trang  

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.