TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
BHC Đại hội Cổ đông thường niên 2015 20/04/2015 20/04/2015
-
15/05/2015
CLC Trả tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, 2.000đồng/cổ phiếu 20/04/2015 16/04/2015
-
20/05/2015
SDK Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1.900đồng/cổ phiếu 20/04/2015 16/04/2015
-
15/05/2015
BTP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 16/04/2015 14/04/2015
-
26/05/2015
VGP Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 16/04/2015 14/04/2015
-
28/05/2015
VGP Ứng cổ tức bằng tiền mặt lần II năm 2014, 700đồng/cổ phiếu 16/04/2015 14/04/2015
-
12/05/2015
RDP Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 15/04/2015 13/04/2015
-
16/05/2015
HCB Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 14/04/2015 14/04/2015
-
24/04/2015
FPTS Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 13/04/2015 13/04/2015
-
24/04/2015
STJ Đại hội Cổ đông thường niên lần VII - 2015 13/04/2015 13/04/2015
-
CT3 Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 13/04/2015 09/04/2015
-
NOS Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015 13/04/2015 09/04/2015
-
20/05/2015
TLG Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2014 13/04/2015 09/04/2015
-
15/05/2015
BAL Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 10/04/2015 10/04/2015
-
BAL Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền, 1.200đồng/cổ phiếu 10/04/2015 10/04/2015
-
06/05/2015
NIS Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 10/04/2015 10/04/2015
-
NIS Tạm ứng tiền cổ tức lần 2 năm 2014 bằng tiền, 600đồng/cổ phiếu 10/04/2015 10/04/2015
-
15/05/2015
TIP Trả cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu 10/04/2015 10/04/2015
-
22/04/2015
BKC Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 10/04/2015 08/04/2015
-
15/05/2015
CCM Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 10/04/2015 08/04/2015
-

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.