TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
HHC Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2014, 1.500đồng/cổ phiếu 28/11/2014 26/11/2014
-
25/12/2014
ONE Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền đợt 2, 500đồng/cổ phiếu 26/11/2014 24/11/2014
-
23/04/2015
ONE Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền đợt 1, 500đồng/cổ phiếu 26/11/2014 24/11/2014
-
25/12/2014
KBE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 25/11/2014 21/11/2014
-
25/12/2014
BBS Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt, 1.200đồng/cổ phiếu 20/11/2014 18/11/2014
-
12/12/2014
HPP Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 1.200đồng/cổ phiếu 17/11/2014 13/11/2014
-
19/12/2014
LHC Trả cổ tức lần 1 năm 2014 bằng tiền, 2.500đồng/cổ phiếu 14/11/2014 12/11/2014
-
28/11/2014
BMP Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 12/11/2014 10/11/2014
-
28/11/2014
KCE Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 11/11/2014 07/11/2014
-
01/12/2014
SJ1 Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 11/11/2014 07/11/2014
-
18/11/2014
VCT Đại hội Cổ đông bất thường năm 2014 11/11/2014 07/11/2014
-
CAT Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10/11/2014 10/11/2014
-
C32 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 1.200đồng/cổ phiếu 10/11/2014 06/11/2014
-
10/12/2014
KHP Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2014, 500đồng/cổ phiếu 10/11/2014 06/11/2014
-
24/11/2014
MDG Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, 300đồng/cổ phiếu 10/11/2014 06/11/2014
-
25/11/2014
MMC Đại hội đồng Cổ đông bất thường 10/11/2014 06/11/2014
-
12/12/2014
TIE Lấy ý kiến cổ đôngbằng văn bản thông qua Quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ phần TIE 10/11/2014 06/11/2014
-
12/12/2014
TIE Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 10/11/2014 06/11/2014
-
27/11/2014
TMC Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 10/11/2014 06/11/2014
-
05/12/2014
VND Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 10/11/2014 06/11/2014
-

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.