TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
CNC Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 2.000đồng/cổ phiếu 15/11/2016 14/11/2016
-
02/12/2016
PHP Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền, 400đồng/cổ phiếu 15/11/2016 14/11/2016
-
15/12/2016
KCE Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 11/11/2016 10/11/2016
-
06/12/2016
MKP Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 10/11/2016 11/11/2016
-
22/11/2016
SDT Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 10/11/2016 09/11/2016
-
SDT Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 10/11/2016 09/11/2016
-
27/12/2016
SLS Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2016, tỷ lệ 5:1 10/11/2016 09/11/2016
-
GLT Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt đợt 2 (đợt cuối), 1.900đồng/cổ phiếu 09/11/2016 08/11/2016
-
18/11/2016
GMX Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2016, 1.500đồng/cổ phiếu 09/11/2016 08/11/2016
-
30/11/2016
PVD Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 09/11/2016 08/11/2016
-
SBA Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu 09/11/2016 08/11/2016
-
28/11/2016
ADS Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 20:1 08/11/2016 07/11/2016
-
HVT Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền, 800đồng/cổ phiếu 08/11/2016 07/11/2016
-
12/12/2016
HVT Phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 100:40 08/11/2016 07/11/2016
-
TNM Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 08/11/2016 07/11/2016
-
CCM Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 07/11/2016 04/11/2016
-
DDN Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 4:1 07/11/2016 04/11/2016
-
DDN Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 2:1, 10.000đồng/cổ phiếu 07/11/2016 04/11/2016 15/11/2016
-
12/12/2016
PSW Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 01 năm 2016, 600đồng/cổ phiếu 07/11/2016 04/11/2016
-
18/11/2016
BID Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, 850đồng/cổ phiếu 04/11/2016 03/11/2016
-
21/11/2016

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.