TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.4) 3773 7065
(84.8) 6255 5689

EMAIL
LỊCH THỰC HIỆN QUYỀN
Lọc theo loại quyền:  
MCK Nội dung Ngày
ĐKCC (**)
Ngày
GDKHQ (***)
TGĐK và
nộp tiền (****)
Ngày
thực hiện (*)
ONE Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền đợt 2, 500đồng/cổ phiếu 26/11/2014 24/11/2014
-
23/04/2015
ONE Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền đợt 1, 500đồng/cổ phiếu 26/11/2014 24/11/2014
-
25/12/2014
BMP Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt, 1.000đồng/cổ phiếu 12/11/2014 10/11/2014
-
28/11/2014
KCE Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 11/11/2014 07/11/2014
-
01/12/2014
C32 Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 1.200đồng/cổ phiếu 10/11/2014 06/11/2014
-
10/12/2014
TIE Lấy ý kiến cổ đôngbằng văn bản thông qua Quy chế quản lý tài chính Công ty Cổ phần TIE 10/11/2014 06/11/2014
-
12/12/2014
TIE Trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 10/11/2014 06/11/2014
-
27/11/2014
TMC Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 10/11/2014 06/11/2014
-
05/12/2014
SEC Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm tài chính 2014, 500đồng/cổ phiếu 07/11/2014 05/11/2014
-
31/12/2014
HCB Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 1.000đồng/cổ phiếu 05/11/2014 05/11/2014
-
05/12/2014
IVS Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 05/11/2014 03/11/2014
-
11/11/2014
KDC Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014 05/11/2014 03/11/2014
-
01/12/2014
SMC Trả cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 500đồng/cổ phiếu 05/11/2014 03/11/2014
-
19/11/2014
KHD Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 04/11/2014 04/11/2014
-
12/11/2014
ASM Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc phát hành trái phiếu để tái cấu trúc tài chính và bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh 04/11/2014 31/10/2014
-
CVT Thực hiện quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, 10.000đồng/cổ phiếu 04/11/2014 31/10/2014 11/11/2014
-
08/12/2014
JVC Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:8, 15.000đồng/cổ phiếu 04/11/2014 31/10/2014 07/11/2014
-
04/12/2014
TET Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền, 1.500đồng/cổ phiếu 04/11/2014 31/10/2014
-
20/11/2014
C21 Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2014 bằng tiền mặt, 700đồng/cổ phiếu 03/11/2014 30/10/2014
-
21/11/2014
ITQ Đại hội đồng Cổ đông bất thường 03/11/2014 30/10/2014
-
18/12/2014

Xem trang  

(*) Đối với quyền trả cổ tức: Ngày thực hiệnNgày thanh toán dự kiến
  Đối với quyền phát hành thêm: Ngày thực hiệnNgày giao dịch dự kiến
  Đối với quyền bỏ phiếu: Ngày thực hiệnNgày họp ĐHCĐ
(**) Ngày đăng ký cuối cùng
(***) Ngày Giao dịch không hưởng quyền
(****) Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.