TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.24) 3773 7065
(84.28) 6255 5689

EMAIL
HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
Thứ sáu, 30/3/2012, 07:31

Điều khoản và quy tắc hoạt động diễn đàn EzDiscuss của FPTS

I. Mục đích

Diễn đàn trao đổi kinh nghiệm đầu tư của FPTS hay còn gọi là EzDiscuss được xây dựng để giao lưu, trao đổi thông tin, tư vấn đầu tư giữa các cán bộ môi giới, tư vấn, phân tích của FPTS với khách hàng và giữa các khách hàng mở tài khoản tại FPTS.

Với EzDiscuss, FPTS mong muốn xây dựng một diễn đàn có nội dung chính thống và lành mạnh. Nội dung thông tin trong diễn đàn chỉ liên quan đến các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, doanh nghiệp, các chính sách kinh tế, … có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến biến động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

II. Vận hành

Đối tượng tham gia EzDiscuss bao gồm:

a. Khách hàng: Mỗi khách hàng đã mở tài khoản tại FPTS và đăng ký sử dụng dịch vụ EzTrade được sử dụng số tài khoản của mình là tên đăng nhập diễn đàn và mật khẩu đăng nhập khi sử dụng dịch vụ EzTrade chính là mật khẩu cho việc đăng nhập vào diễn đàn.

b. Các cán bộ môi giới, tư vấn, phân tích của FPTS: Mỗi cán bộ môi giới, tư vấn, phân tích của FPTS sẽ có một tài khoản trên hệ thống EzDiscuss và tài khoản này được định danh cùng với vị trí công tác tại FPTS.

III. Trách nhiệm của những người vận hành

Những người vận hành ở đây được hiểu là cán bộ của FPTS được phân công tham gia vào quá trình hoạt động của diễn đàn. Những người vận hành có trách nhiệm như sau:

- Xây dựng và duy trì diễn đàn hoạt động ổn định đúng mục tiêu đề ra.

- Ngăn chặn các hành động vi phạm các điều khoản và quy tắc hoạt động của diễn đàn.

IV. Các quy tắc sử dụng EzDiscuss

1. Quý khách thỏa thuận rằng quý khách KHÔNG sử dụng EzDiscuss để thực hiện các hành vi bị cấm dưới đây:

a. Tải lên, tải xuống, đăng tải, email, truyền tải, lưu giữ hoặc theo các cách khác cung cấp bất cứ nội dung nào bất hợp pháp, mang tính chất quấy rối, đe dọa, nguy hại, sai trái, bôi nhọ, nói xấu, lạm dụng, bạo lực, khiếm nhã, thô tục, xâm phạm sự riêng tư của người khác, mang tính chất thù địch, phân biệt chủng tộc hoặc dân tộc, hoặc theo cách khác gây khó chịu;

b. Mạo danh là bất cứ người hoặc bất cứ chủ thể nào không phải là quý khách – quý khách không được đóng giả hoặc thể hiện sai mình là một người khác (bao gồm cả các người nổi tiếng, lãnh tụ, lãnh đạo doanh nghiệp,…), chủ thể khác, người tham gia diễn đàn khác, nhân viên FPTS, hoặc công chức hoặc người đứng đầu chính quyền, hoặc bằng cách khác thể hiện sai về quan hệ của mình với người hoặc chủ thể khác, (FPTS bảo lưu quyền từ chối cung cấp dịch vụ tham gia diễn đàn hoặc ngăn chặn bất cứ nickname nào được xem là đóng giả hoặc thể hiện sai về nhận dạng của quý khách, hoặc chiếm đoạt tên hoặc nhận dạng của người khác);

c. Đăng tải, gửi đi, truyền tải hoặc bằng các cách khác cung cấp bất cứ thông điệp email, quảng cáo, tài liệu quảng bá, thư rác, thư chuỗi không được yêu cầu hoặc không được phép nào, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở quảng cáo thương mại và thông báo có dung lượng lớn;

d. Tải lên, đăng tải, email, truyền tải, lưu giữ hoặc bằng các cách khác cung cấp bất cứ tài liệu nào có chứa virus hoặc bất cứ mã máy tính, tập tin hoặc chương trình nào khác để gây hại, cản trở hoặc hạn chế sự hoạt động bình thường của dịch vụ (hoặc bất cứ phần nào của dịch vụ), hoặc bất cứ phần cứng hoặc phần mềm máy tính nào khác;

e. Lên kế hoạch hoặc tham gia bất cứ hoạt động bất hợp pháp nào; và/hoặc thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân về bất cứ người sử dụng dịch vụ nào khác để sử dụng liên quan đến bất cứ hoạt động bị cấm nào quy định tại bản Điều khoản và quy tắc hoạt động này;

f. Đăng tải các thông tin sai lệch, không đúng sự thật, thông tin chưa được phép công bố về các chính sách của cơ quan quản lý, thông tin doanh nghiệp niêm yết, lãnh đạo doanh nghiệp, …

g. Sử dụng diễn đàn EzDiscuss như một công cụ làm phương hại đến lợi ích của FPTS dưới bất kỳ hình thức nào.

2. Nội dung đăng tải lên diễn đàn

Diễn đàn có thể cung cấp các tính năng tương tác cho phép quý khách đăng tải các tài liệu (bao gồm cả các đường dẫn đến nội dung của bên thứ ba) lên các khu vực của diễn đàn mà công chúng có thể truy cập và xem. Quý khách thỏa thuận rằng việc quý khách sử dụng bất kỳ đặc tính nào như vậy, bao gồm bất kỳ tài liệu nào mà quý khách đăng tải, sẽ hoàn toàn thuộc trách nhiệm của quý khách, và không được xâm hại hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào khác hay vi phạm bất cứ luật nào, và không được góp phần hoặc khuyến khích hành vi xâm phạm hoặc hành vi bất hợp pháp nào khác, hoặc theo các cách khác không đứng đắn, gây khó chịu hoặc có thẩm mỹ kém.

FPTS bảo lưu quyền không đăng tải hoặc phổ biến bất cứ tài liệu nào, và gỡ bỏ hoặc biên tập bất cứ tài liệu nào, vào bất cứ lúc nào theo toàn quyền quyết định của FPTS mà không phải thông báo hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

FPTS có quyền, nhưng không có nghĩa vụ giám sát bất kỳ tài liệu nào được quý khách đăng tải hoặc theo các cách khác có trên diễn đàn, để điều tra bất kỳ sự vi phạm rõ ràng hoặc được báo cáo nào đối với bản Điều khoản và Quy tắc hoạt động này, và tiến hành bất cứ hành động nào mà FPTS xem là thích hợp, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc chấm dứt cung cấp dịch vụ như được quy định tại bản Điều khoản và Quy tắc hoạt động này.

Quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ không sử dụng bất kỳ các tài liệu của bên thứ ba nào theo phương cách mà có thể xâm phạm hoặc vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào khác, và rằng FPTS không chịu trách nhiệm về bất kỳ phương diện nào đối với bất kỳ việc sử dụng nào như vậy của quý khách.

3. Chấm dứt dịch vụ

Nếu quý khách không tuân thủ, hoặc FPTS nghi ngờ rằng quý khách không tuân thủ với bất cứ quy định nào của bản Điều khoản và Quy tắc hoạt động này, FPTS có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, mà không phải thông báo cho quý khách: (i) chấm dứt Tài khoản đăng nhập của quý khách; và/hoặc (ii) ngăn không cho truy cập Diễn đàn (hoặc bất cứ phần nào của Diễn đàn).

FPTS bảo lưu quyền sửa đổi, đình chỉ, hoặc ngừng dịch vụ (hoặc bất cứ phần hoặc nội dung nào của dịch vụ) vào bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo cho quý khách, và FPTS sẽ không chịu trách nhiệm đối với quý khách hoặc với bất cứ bên thứ ba nào nếu như FPTS thực hiện các quyền này.

4. Từ chối bảo đảm, giới hạn trách nhiệm

FPTS không cam đoan, tuyên bố hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng diễn đàn của quý khách sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi và quý khách đồng ý rằng trong từng thời điểm FPTS có thể gỡ bỏ diễn đàn trong những thời hạn không xác định hoặc hủy bỏ diễn đàn vào bất kỳ lúc nào mà không phải thông báo trước cho quý khách.

Quý khách đồng ý một cách rõ ràng rằng việc quý khách sử dụng hoặc không thể sử dụng diễn đàn hoàn toàn thuộc rủi ro của quý khách.

5. Các thay đổi

FPTS bảo lưu quyền được sửa đổi, bổ xung bản Điều khoản và Quy tắc hoạt động này vào bất cứ lúc nào và áp dụng các điều khoản và quy tắc hoạt động mới hoặc sửa đổi, bổ sung đó đối với việc quý khách sử dụng diễn đàn. Việc sửa đổi và/hoặc bổ sung các điều khoản và quy tắc hoạt động đó có hiệu lực ngay lập tức. Việc quý khách tiếp tục sử dụng Diễn đàn được xem như là sự chấp thuận đối với các điều khoản và quy tắc hoạt động mới và/hoặc sửa đổi, bổ sung đó.

6. Các quy định khác

Bản Điều khoản và Quy tắc hoạt động này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa quý khách và FPTS trong việc quý khách sử dụng diễn đàn. Quý khách cũng có thể chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể được áp dụng khi quý khách sử dụng các dịch vụ liên kết nội dung của bên thứ ba hoặc phần mềm của bên thứ ba.

Quý khách sử dụng diễn đàn EzDiscuss được xem như là sự chấp thuận và cam kết tuân thủ đối với Bản Điều khoản và Quy tắc hoạt động này.


Company    Symbol
Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.