TRUNG TÂM DỊCH VỤ
(84.24) 3773 7065
(84.28) 6255 5689

EMAIL
QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

(Áp dụng nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT- Bản sửa đổi Quy định Đạo đức nghề nghiệp trên cơ sở Bản quy định đã ban hành kèm theo Quyết định số 41-2015/QĐ/FPTS-FHR, ngày 01 tháng 06 năm 2015).

CHƯƠNG I - CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

I. CÁC ĐỊNH NGHĨA

"Đạo đức nghề nghiệp" được hiểu là các chuẩn mực về đạo đức kinh doanh, hành vi ứng xử như: tính trung thực, cẩn trọng, chuyên nghiệp, tuân thủ pháp luật... được duy trì thực hiện và đề cao đối với toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

"Cán bộ nhân viên (CBNV)" Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT bao gồm cán bộ, nhân viên ký hợp đồng lao động với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT dưới mọi hình thức: Thử việc, chính thức, khoán gọn, cộng tác viên... hay bất kỳ hình thức nào khác.

"Quà tặng" bao gồm quà tặng nói chung, tiền thưởng, tiền hoa hồng, giảm giá... thể hiện dưới hình thức bằng tiền, hiện vật hoặc các hình thức ưu đãi khác như: quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ... hay các chuyến đi nghỉ, tham quan.

"Những người liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.

“Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT” được viết thu gọn là FPTS trong quy định này.

II. CAM KẾT

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT cam kết cung cấp cho khách hàng chất lượng dịch vụ tối ưu với sự tận tụy, trung thực và chuyên nghiệp của toàn thể đội ngũ CBNV.

Chúng tôi hiểu sâu sắc sự phát triển bền vững của FPTS được xây dựng dựa trên: đạo đức nghề nghiệp, kiến thức chuyên môn và hành vi ứng xử của mỗi CBNV. Trên cơ sở đó, chúng tôi cam kết tuân thủ chặt chẽ các quy định được nêu trong Quy định đạo đức nghề nghiệp này. Mọi sự vi phạm so với các quy định đã được nêu trên đây đều bị xử lý nghiêm với tất cả các cấp.

CHƯƠNG II - CÁC QUY ĐỊNH ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

Trong mọi hoạt động, CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT có nghĩa vụ:

1. Tuân thủ Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Quy định của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các Quy định của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

2. Làm việc và phục vụ khách hàng với đầy đủ năng lực, sự tận tâm, công bằng, minh bạch.

3. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn và những lợi thế khác có được từ vị trí công tác tại FPTS để mưu lợi cho cá nhân và những người liên quan.

4. Không đầu tư, kinh doanh chứng khoán niêm yết, trừ các trường hợp được nêu dưới đây:

 • Mua cổ phần của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT theo chính sách của công ty;
 • Các trường hợp được Tổng giám đốc FPTS chấp thuận và công bố trước khi thực hiện giao dịch.

5. Tuyệt đối bảo mật mọi thông tin của khách hàng, đối tác của công ty.

6. Không truyền bá trực tiếp hay gián tiếp những thông tin sai lệch, mang tính đồn thổi gây ảnh hưởng đến khách hàng, đối tác hay các thành viên khác trên thị trường chứng khoán.

7. Không sử dụng thông tin của khách hàng (một cách chính thức hoặc không chính thức) để lôi kéo những khách hàng khác tham gia vào giao dịch mua bán.

8. CBNV FPTS tuyệt đối không nhận quà tặng hay bất cứ khoản thù lao nào cho cá nhân từ khách hàng hay đối tác, dưới mọi hình thức. Các trường hợp quà tặng mang tính xã giao không thể từ chối, phải nộp lại cho công ty để xử lý. Người chịu trách nhiệm xử lý quà tặng là Kế toán trưởng công ty/chi nhánh.

9. Không thực hiện các nghiệp vụ mà công ty chưa có quy định hoặc không cho phép

10. Cán bộ môi giới cần tuân thủ các quy định chi tiết sau:

 • Không vi phạm nguyên tắc nhập lệnh giao dịch của công ty: "Theo đúng thứ tự thời gian nhận lệnh".
 • Trong hoạt động tư vấn: Không quyết định thay cho khách hàng về các giao dịch chứng khoán.
 • Không nhận ủy quyền thực hiện giao dịch của khách hàng trong hoạt động giao dịch chứng khoán.
 • Không tự ý sử dụng tiền và chứng khoán tại tài khoản của khách hàng.
 • Không sửa các thông tin hoặc giả mạo chữ ký của khách hàng trên phiếu giao dịch. Các trường hợp nhận được lệnh mua, bán không hợp lệ của khách hàng phải trả lại cho khách hàng để sửa hoặc lập lại lệnh.
 • Không dụ dỗ hoặc mời gọi khách hàng mua, bán chứng khoán liên tục để tạo cung, cầu giả hoặc vì mục đích khác.
 • Không thông đồng với các tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài để thực hiện các giao dịch mua bán hưởng chênh lệch.

11. Cán bộ Tư vấn - Phân tích cần tuân thủ các quy định chi tiết sau:

 • Cẩn trọng tối đa trong hoạt động tư vấn và phân tích nhằm đưa ra các thông tin báo cáo chính xác nhất. Phân biệt rõ giữa các thông tin mang tính sự kiện thực tế hoặc các thông tin mang tính chủ quan cá nhân khi tư vấn.
 • Đảm bảo hoạt động phân tích, tư vấn mang tính độc lập và khách quan.
 • Bảo mật tuyệt đối các thông tin về khách hàng trong hoạt động tư vấn, phân tích.
 • Các chuyên viên của FPTS trong trường hợp có sở hữu cổ phiếu của doanh nghiệp, sẽ không được phép thực hiện các Báo cáo phân tích về doanh nghiệp đó dưới danh nghĩa của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.
 • Với các doanh nghiệp mà FPTS có nắm giữ cổ phiếu của doanh nghiệp đó, trong mọi trường hợp, cán bộ Tư vấn – Phân tích sẽ có trách nhiệm công bố công khai số lượng cổ phần FPTS nắm giữ, lý do nắm giữ trong các Báo cáo phân tích về doanh nghiệp đó dưới danh nghĩa của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

12. Cán bộ Công nghệ cần tuân thủ các quy định chi tiết sau:

 • Cẩn trọng trong mọi hoạt động, đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, xây dựng hệ thống dự phòng, bảo mật an toàn và đầy đủ.
 • Không sao chép thông tin của các đơn vị nội bộ hoặc của khách hàng nếu không được sự đồng ý bằng văn bản, kể cả mục đích sử dụng trong phạm vi dự án. Không được can thiệp vào dữ liệu dưới các hình thức không được mô tả hay quy định trong các Quy trình quản lý thông tin tại FPTS.
 • Bảo mật mọi thông tin nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT và thông tin khách hàng khi triển khai các dự án công nghệ thông tin. Không sử dụng các sản phẩm của dự án (tài liệu giải pháp, sản phẩm, quy trình...) ở nơi khác hoặc cho khách hàng khác.

CHƯƠNG III - ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

13. CBNV Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT có nghĩa vụ đọc kỹ lưỡng và hiểu rõ các quy định đã nêu trên đây và nghiêm túc thực hiện.

14. Mọi CBNV nếu vi phạm các quy định trên đây sẽ chịu các hình thức kỷ luật từ cảnh cáo đến buộc thôi việc tùy theo mức độ vi phạm đồng thời có trách nhiệm đền bù thiệt hại do vi phạm đó gây ra.

15. Mọi CBNV phát hiện sai phạm, đều có nghĩa vụ báo cáo lên cán bộ quản lý trực tiếp hoặc Phòng nhân sự.

16. Mọi vi phạm của CBNV do các tổ chức, cá nhân bên ngoài Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT phát hiện, sẽ được nghiêm túc xử lý và có thông báo chính thức bằng văn bản kết quả xử lý tới người phát hiện.

17. Quy định này gồm 03 chương và có hiệu lực kể từ ngày Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT ký ban hành.

TỔNG GIÁM ĐỐC (Đã ký)

Bản quyền © Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.